ACM Czech, s.r.o., to jsou komplexní služby pro naše klienty!

Nejsme pouze certifikační společnost, našim klientům nabízíme komplexní služby.

Vedle samotné certifikace systémů dokážeme pomoci i při jejich zavádění.

Dále nabízíme vedení účetnictví včetně mzdové agendy pro společnosti a živnostníky z Libereckého kraje různých zaměření a velikostí.

Našim klientům zpracováváme daňová přiznání PO i FO či pomáháme s likvidací společností.

Díky dlouhodobé spolupráci s daňovými poradci, auditory, notáři, advokáty či odhadci Vám umíme pomoci při různých situacích.

Zabýváme se dotačním poradenstvím, především z programu OP PIK a OP TAK .

Zdarma provedeme konzultaci a analýzu vhodného řešení. 

Po konzultaci vhodného (vyhodnocení případného) dotačního titulu provádíme zpracování kompletní žádosti, provedení výběrového řízení, zpracování žádosti o platbu a zpráv o realizaci až po monitoring projektu.

V oblasti dotací máme úspěšnost větší než.. 95%

AKTUALITY

Snažíme se své zákazníky a širokou veřejnost informovat o důležitých aktualitách v našem zaměření.

Samotestování ve firmách od 22.11.2021

Povinné testování se týká všech firem a OSVČ Kdo testuje Všichni zaměstnavatelé s minimálně jedním zaměstnancem počínaje 22.11. 2021 OSVČ vykonávající činnost jako hlavní, počínaje 22.11.2021

Číst více

CERTIFIKACE

ACM-Icon-Rev-RGB

ISO 9001

Management kvality
ACM-Icon-Rev-RGB

ISO 13485

Management kvality zdravotnických prostředků
ACM-Icon-Rev-RGB

ISO 14001

Systém environmentálního managementu
ACM-Icon-Rev-RGB

ISO 27001

Management bezpečnosti informací
ACM-Icon-Rev-RGB

ISO 45001

Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
ACM-Icon-Rev-RGB

ISO 50001

Management hospodaření s energií

Proč uvažovat nad certifikací dle jednotlivých systémů managementu?

Certifikovaná organizace svým zákazníkům poskytuje záruky, že její systém řízení je schopen dodávat produkty, které v plné míře splňují jejich požadavky. Certifikace je nadále dobrovolným krokem.

Zavedení alespoň systému managementu kvality je však jednou z podmínek dlouhodobé podnikatelské úspěšnosti. Vedení organizace přijímá závazek, že bude plně respektovat požadavky normy a určuje úroveň kvality výrobků či služeb, zároveň také vykonává všechny potřebné kroky k jejímu zajištění. Mezinárodní standard ISO 9001:2015 zaručuje, že organizace je schopna dostát požadavkům zákazníka a plní požadavky a právní normy, nezbytné pro fungování organizace v EU.

Mezi hlavní výhody patří:

  1. Zvýšení důvěryhodnosti
  2. Možnost vstoupit na nové trhy či do nových tržních segmentů
  3. Zvýšení kvality produkce/služeb
  4. Snížení nákladů na opravy, reklamace a řešení krizových situací, jimž lze předejít
  5. Uspořádání dosud využívaných postupů a nástrojů řízení, jejich aktualizace dle měnících se potřeb
  6. Automatizace činností
  7. Přehled o legislativních požadavcích na činnost, hlídání termínů

1) Certifikační audit

Fyzická prověrka praktické realizace systému managementu na místě a zdokumentování míry shody systémů s požadavky uplatňovaných norem a předložené dokumentace. Během certifikačního auditu jsou kontrolovány všechny pobočky, které jsou pokryty systémy řízení. Společnost je povinna umožnit auditorovi přístup do prověřovaných pracovišť a k požadovaným záznamům během běžných pracovních hodin. Společnost musí zajistit účast zodpovědného představitele systémů managementu nebo jeho zástupce po celou dobu trvání auditu. Plán a termín certifikačního auditu bude sestaven a domluven s vedoucím auditorem, který Vás bude kontaktovat.

Zpráva z auditu (Summary Report) bude signována ve svých dvou vyhotoveních vedoucím auditorem i představitelem managementu společnosti, kteří svými podpisy stvrzují závěry a doporučení uvedená ve zprávě.

2) Vystavení certifikátu na přesně definované procesy s platností 3 let

Dokumenty vztahující se k nezávislému posouzení Vašich systémů jsou předány Certifikační radě ACM Ltd., která pravidelně zasedá v hlavní kanceláři ACM Ltd. v Bromsgrove, UK. Na základě kladného vyjádření hlavní kanceláře ACM Ltd. k výsledku certifikačního auditu Vaší společnosti bude vystaven certifikát (Certificate of Registration) v anglickém a českém jazyce. Součástí registrace je i užívání loga certifikačního orgánu ACM Ltd. ACM Logo může Vaše společnost použít pro své marketingové potřeby, propagační materiály, webové stránky atd. (ACM Logo a Pravidla pro užívání ACM Loga Vám budou předány spolu s certifikátem, tato pravidla jsou závazná a vymahatelná).

Certifikát je po celou dobu 3 let majetkem certifikační společnosti ACM Ltd.

3) Registrace Vaší společnosti

ACM Ltd. vydá certifikáty prokazující registraci Vaší společnosti jako společnosti s certifikovanými procesy uvedenými na certifikátech dle mezinárodních norem. Registrace je při dodržení dohledového režimu platná po dobu 3 let.

4) Dohled nad systémem certikované společnosti formou pravidelných následných auditů po dobu platnosti certifikátu

Dohled nad systémem probíhá formou pravidelných následných auditů. Tyto audity probíhají běžně jednou ročně, pokud si klient nepřeje více kontrolních návštěv během roku. Dohledový audit je veden v omezenějším rozsahu a vročním intervalu kontroluje vždy předepsanou část systémů. Na závěr auditu je opět vypracována hodnotící zpráva (Summary Report). V případě zjištění neshod bude ve zprávě uveden termín vypracování a odevzdání plánu nápravných opatření, který pak klient řádně dokládá.

5) Provedení recertifikace

Po uplynutí platnosti certifikátu (3 roky) je provedeno opakované posouzení v rozsahu certifikačního auditu. Postup je obdobný jako při prvotní certifikaci.

Pro zajištění certifikace všech akreditovaných systémů managementu (SM) využíváme dlouhodobé spolupráce s externími auditory. Jedná se o odborně zdatné profesionály, kteří mají zkušenosti jak s procesem auditování tak s obory ekonomických činností, které auditují.

 

Naši auditoři se pravidelně vzdělávají a trénují ve všech sférách potřebných znalostí a dovedností. Disponují platnými osvědčeními potvrzujícími jejich vynikající kvalifikaci. Proto také byli již na začátku roku 2016 připraveni na auditování dle nových verzí norem 9001:2015 a 14001:2015 (resp. 2016 u českých verzí).

 

V rámci komplexních služeb jsou také schopni i ochotni předávat během pravidelných školení své znalosti zástupcům managementu našich klientů.

 

Vzhledem k tomu, že neustále usilujeme o kvalitativní rozvoj našich služeb a v souvislosti s rozšířením portfolia , díky kterému ACM získala u UKAS nové akreditace pro normy

22000:2005 bezpečnost potravin

27001:2013 bezpečnost informací

50001:2011 energie

SLUŽBY

Služby pro naše zákazníky vždy poskytujeme tak, jako by jsme je poskytovali pro sebe.

ÚČETNICTVÍ

Nabízíme vedení účetnictví, včetně mzdové agendy všem společnostem. Vypracováváme daňová přiznání pro fyzické i právnické osoby.

Dotace a poradeství

Dotační poradenství pro podnikatele především z programu OP PIK a OP TAK. Prvotní konzultace je zdarma a bez závazků.

dALŠÍ SLUŽBY

Pravidelně spolupracujeme s daňovými poradci, auditory, notáři, advokáty či odhadci. Umíme Vám pomoci téměř s čímkoli.

KARIÉRA

HLEDÁME AUDITORY A PORADCE PRO ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMŮ

Vzhledem k tomu, že neustále usilujeme o kvalitativní rozvoj našich služeb a v souvislosti s rozšířením portfolia, díky kterému ACM získala u UKAS nové akreditace pro normy

Neustále hledáme členy do našeho rozrůstajícího se týmu na pozice:

AUDITORY

ISO 9001
ISO 13485
ISO 14001
ISO 27001
ISO 45001 (OHSAS 18001)
ISO 50001

PORADCE

Poradce pro zavádění systému

KONTAKTY

Regionální zastoupení pro střední Evropu:

ACM Czech, s.r.o.
(zapsaná u OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12394)

IČO: 250 20 862
DIČ: CZ25020862

Jablonecká 8/31
460 01 Liberec 5 – Kristiánov

Tel: +420 482 710 625

e-mailinfo@acmcert.cz

Ing. Vladimír Žďárský (referent certifikace)
e-mailzdarsky@acmcert.cz
Mob: +420 604 994 739

Ústřední certifikační orgán ACM:

ACM Limited

5 Merus Court

Meridian Business Park
Leicester
LE19 1RJ

United Kingdom

webwww.acmcert.com


Všechny certifikáty vydány ACM je možné ověřit online nástrojem.