COVID – Gastro – Uzavřené provozovny

Datum zahájení příjmu žádostí:                                         15. ledna 2021

Pro období:                                              14. října 2020  – 10. ledna 2021

Pro koho je dotace určena:

 • náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod.
 • Dotace je určena podnikatelům, kterým bylo na základě přijatých krizových opatření vlády ČR přímo omezeno provozování podnikatelské činnosti. Viz příloha č. 2
 • V důsledku opatření jim byl zakázán nebo omezen prodej služeb či zboží v období od 14. 10. 2020 do 10. 1. 2021

Výše podpory:

 • Výše podpory činí 400 Kč/ den/ zaměstnanec
 • Maximální výše podpory:  
  • 400 Kč x počet zaměstnanců vyjádřený jako ekvivalent plných pracovních úvazků (Zaměstnanci v pracovním poměru, za které bylo za měsíc říjen zaplaceno pojistné) a/nebo spolupracujících osob OSVČ x počet uznaných dní dle Přílohy č. 2, po které bylo provozování podnikatelské činnosti omezeno.
 • Do výpočtu se nezahrnují zaměstnanci v sektorech, které byly podpořeny v programech COVID – Kultura, COVID – Ubytování a COVID – Sport.

Další podmínky:

 • Žadatel nemá ke dni podání žádosti žádné nedoplatky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtu územního samosprávného celku nebo ke zdravotní pojišťovně.
 • Žadatel neukončí svou činnost ve lhůtě nejméně tří měsíců od získání podpory.

Administrace žádosti bude prováděna prostřednictvím systému AIS MPO

Pro podrobnou analýzu plnění podmínek výzvy nás prosím kontaktujte.                                                                    

Kompenzační bonus pro podnikatele zasažené epidemií koronaviru

1. Bonusové období: 5. října – 4. listopadu 2020

2. Bonusové období 5. listopadu – 21. listopadu 2020

3. Bonusové období: 22. listopadu – 13. prosince 2020

Kdo má nárok na kompenzační bonus

 • Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, včetně osoby s přerušenou činností, pokud tak nastalo po 12. 3. 2020.
 • Subjektem kompenzačního bonusu je také fyzická osoba, která je společníkem společnosti s ručením omezeným, která má nejvýše dva společníky (fyzické osoby) jejíž podíl není představován kmenovým listem, nebo více společníků, pokud jsou členy jedné rodiny.
 • Osoba vykonávající práci na základě dohody (DPČ, DPP), pokud za 3 předcházející měsíce byla účastna nemocenského pojištění.

Podmínky poskytnutí

 • Obrat společnosti překročil v roce bezprostředně předcházející bonusovému období částku 180 000 Kč, nebo která předpokládá, že její obrat za první dosud neskončené zdaňovací období překročí částku 120 000 Kč,
 • činnost subjektu kompenzačního bonusu byla bezprostředně zakázaná či omezena
 • činnost subjektu kompenzačního bonusu byla alespoň z 80 % vyloučena v důsledku bezprostředního zákazu nebo omezení opatřením

Výše kompenzačního bonusu

 • 500,- Kč za den – celkem 15 500,- Kč za první období, 8 500,- Kč za druhé období, 6 500,- Kč za třetí období, celkem tedy 30 500,- Kč za obě období

Vyloučení ve dnech

 • V případě, že subjekt pobíral podporu v nezaměstnanosti
 • V případě, že subjekt obdržel jinou podporu v ČR nebo jiném členském státě EU na zmírnění následků pandemie (ANTIVIRUS, COVID – Nájemné, Kultura apod..)

Žádost o bonus

 • Nejpozději je možné podat 2 měsíce po skončení bonusového období
  • Do 5.1.2021 pro první období
  • Do 22.1.2021 pro druhé období
  • Do 15.2.2021 pro třetí období
 • Žádost se vyplní ZDE, v online formuláři
 • Žádost vytiskněte, podepište, naskenujte, nebo vyfoťte a zašlete na příslušný email FÚ – ten naleznete přímo v žádosti po vyplnění příslušného FÚ
 • Pokud máte datovou schránku, lze žádost poslat její pomocí na příslušný FÚ
 • Žádost lze také zaslat poštou či osobně předat na podatelně příslušného FÚ

Více informací naleznete ZDE

S žádostí Vám samozřejmě rádi pomůžeme, neváhejte nás kontaktovat.

Krizové ošetřovné pro OSVČ

Uzavření škol: 14. října 2020
Stanovené období: 14. října – 31. října 2020
Datum podání žádosti: 9. listopad – 9. prosinec 2020

Podmínky

OSVČ na hlavní činnost vymezená v čl. 3 Programu podpory, která na základě usnesení vlády k přijetí krizových opatření proti šíření infekce COVID-19 nemůže plnohodnotně vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

 • dítě do 10 let věku;
 • předškolní dítě, které nemůže navštěvovat školské zařízení na území České republiky z důvodu nařízení karantény nebo uzavření školského zařízení;
 • nezaopatřené dítě (děti) maximálně do věku 26 let, které/á je/jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost);
 • osobu/y, která/é z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/é na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I.

O dotaci nemůže žádat, pokud nedoloží, že je OSVČ na hlavní činnost:

 • Společník VOS;
 • Komplementář KS;
 • Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu obchodní korporace.

Formulář:

 • Formulář naleznete zde (dostupný od 9. 11. 2020);
 • Žadatel vyplní formulář a zašle datovou schránkou, či podepsaný originál poštou;
 • Potvrzení o uzavření školského zařízení není třeba, ve formuláři se musí uvést název, adresa a webové stránky školského zařízení.

Výše ošetřovného:

 • Ošetřovné činí 400,- Kč za den

Specifická data v rámci ošetřovného:

 • 26.10 a 27.10 – nárok na ošetřovné náleží
 • 28. 10. – ošetřovné bude náležet, jedná se o státní svátek
 • 29.10 a 30. 10. – nárok nenáleží
 • 31. 10. a 1. 11. – nárok náleží

Detailní podmínky výzvy naleznete zde.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Antivirus – podpora zaměstnanosti

Podpora zaměstnanosti v podobě programu ANTIVIRUS byla prodloužena do konce roku.

V platnosti zůstává režim A beze změn, stejně tak režim B. Nově je součástí i režim A+.

Režim A

 • V případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku;
 • Týká se zaměstnanců v karanténě i covid pozitivní – na neschopence musí být uvedena karanténa, nebo musí zaměstnanec doložit, že byl pozitivní – lékařská zpráva, potvrzení hygienické stanice apod.

Režim A +

 • Týká se pouze zaměstnavatelů, jejichž provoz byl nuceně uzavřen (či významně omezen) krizovými opatřeními. Netýká se nařízené karantény;
 • Náhrada mzdy zaměstnanci je 100% průměrného redukovaného výdělku;

Režim B

 • Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku
 • Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku
 • Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku

Výše příspěvku

 • Režim A – 80% náhrady mzdy včetně odvodů – max. 39 000,- Kč/ zaměstnanec
 • Režim A+  – 100% náhrady mzdy včetně odvodů – max. 50 000,- Kč/ zaměstnanec
 • Režim B – 60% náhrady mzdy včetně odvodů – max. 29 000,- Kč/ zaměstnanec

 Podmínky pro nárok na kompenzace  

 • Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce;
 • Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď;
 • Týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění;
 • Zaměstnavatel musí nejprve vyplatit mzdu a odvést odvody;

Informace platné k 4. 11. 2020.

Krizové ošetřovné

Vzhledem k přetrvávající pandemii coronaviru byly dne 14.10.2020 uzavřeny vzdělávací zařízení. V návaznosti na toto opatření bylo schváleno krizové ošetřovné ve výši 70% redukovaného denního vyměřovacího základu.

Podmínky

 • Nárok na ošetřovné mají zaměstnanci pracující na HPP, DPP i DPČ, pokud je za ně odváděno sociální pojištění.
 • Zaměstnanec nemůže vykonávat práci z důvodu pečování o dítě do 10 let věku, nebo o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby bez omezení věku, nebo o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení, nebo o děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.
 • Rodiče se můžou v péči o dítě střídat.

Formulář:

 • Předvyplněný formulář předají rodiče zaměstnavateli, ten vyplní jeho druhou část a předají na OSSZ.
 • Formulář naleznete zde.
 • Potvrzení o uzavření školského zařízení není třeba, součástí formuláře je čestné prohlášení žadatele.
 • Návod na vyplnění formuláře naleznete zde.

Výše ošetřovného:

 • Ošetřovné činní 70% redukovaného denního vyměřovacího základu, minimálně 400,- Kč za den v případě plného úvazku.

Specifická data v rámci ošetřovného:

 • 26.10 a 27.10 – nárok na ošetřovné náleží
 • 28. 10. – ošetřovné bude náležet, jedná se o státní svátek
 • 29.10 a 30. 10. – nárok nenáleží
 • 31. 10. a 1. 11. – nárok náleží

COVID – Ubytování

Byla vyhlášena výzva na podporu ubytovacích kapacit zavřených z důvodu vládních nařízení proti šíření koronaviru.

MMCR představilo výzvu na podporu ubytovacích zařízení za období 14.3.-24.5.2020, tedy za celkem 72 dní.

Dotace se odvíjí od kategorie ubytování a obsazenosti a je ve výší od 100 Kč na den a pokoj až po 330 Kč na den a pokoj. 

Žádosti budou přijímány od 11.9.2020 a příjem bude ukončen 30.10.2020.

Se zpracováním žádostí a seznámení s detaily výzvy nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.