Modernizační fond Životního prostředí – Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu

Datum ukončení příjmu před-žádostí: 1. února 2021

Podporované aktivity:

Snížení konečné spotřeby energie anebo snížení emisí CO2 ve výrobním nebo zpracovatelském procesu, prostřednictvím:

 • modernizace (rekonstrukce nebo náhrady) zařízení na výrobu a rozvod energie pro vlastní spotřebu, vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
 • modernizace (rekonstrukce nebo náhrady), či změny konfigurace výrobních nebo zpracovatelských zařízení,
 • realizace systémů využívajících odpadní teplo,
 • realizace vodíkových aplikací,
 • zavedení inovativních prvků řízení efektivního nakládání s energií (např. instalace systémů měření a regulace),
 • zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie, včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu.

Výše podpory:

Investiční podpora pro podniky, které se řídí přísnějšími normami, než jsou normy Unie

 PrahaOstatní regionyUhelné regiony
Velký podnik40 %50 %55 %
Střední podnik50 %60 %65 %
Malý podnik60 %70 %75 %

Investiční podpora na opatření ke zvýšení energetické účinnosti

 PrahaOstatní regionyUhelné regiony
Velký podnik30 %40 %45 %
Střední podnik40 %50 %55 %
Malý podnik50 %60 %65 %

Investiční podpora obnovitelných zdrojů energie

 PrahaOstatní regionyUhelné regiony
Velký podnik45 %55 %60 %
Střední podnik55 %65 %70 %
Malý podnik65 %75 %80 %

Sledované indikátory:

Závazné indikátory
Snížení konečné spotřeby energie [GJ/rok]Snížení konečné spotřeby energie s realizací projektu v GJ za rok.
Snížení spotřeby primární energie [GJ/rok]Snížení spotřeby primární energie v souvislosti s realizací projektu v GJ za rok.
Snížení emisí CO2 [t CO2/rok]Snížení emisí CO2 v souvislosti s realizací projektu v tunách oxidu uhličitého.
Nově instalovaný tepelný výkon OZE [MWt]Tepelný výkon nově realizovaného zdroje OZE v MWt.
Nově instalovaný elektrický výkon OZE [MWe]Elektrický výkon nově realizovaného zdroje OZE v MWe.

Přílohy žádosti:

 • Projektová studie/ dokumentace/ technická zpráva a rozpočet (při uplatnění FIDIC P&DB /Žlutá kniha/) v takovém rozsahu, který umožní posouzení a kontrolu splnění podmínek pro poskytnutí podpory z hlediska věcného, ekonomického a ekologického
 • Emisní posudek (dle zveřejněného zjednodušeného vzoru) s vyhodnocením projektu z pohledu emisí znečišťujících látek zpracovaný právnickou nebo fyzickou osobou, které MŽP vydalo podle § 32 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, autorizaci ke zpracování odborných posudků.
 • Energetický posudek dle vyhlášky č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a posudku, v platném znění, zpracovaný energetickým specialistou s příslušným oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění

Do 1. února je nutné poslat emailem na  epodatelna@sfzp.cz s předmětem „Projektový záměr do programu ENERG ETS“ vyplněnáý přiložený soubor.

Jedná se o předvýzvu, dle které budou finanční prostředky alokovány. Její podání je nutnou podmínkou pro následující žádost

Pro podrobnou analýzu plnění podmínek výzvy nás prosím kontaktujte.

Modernizační fond Životního prostředí – Nové obnovitelné zdroje v energetice

Datum ukončení příjmu před-žádostí: 1. února 2021

Podporované aktivity:

 • Instalace nových obnovitelných zdrojů energie (OZE) a prvků aktivního energetického hospodářství:
  • fotovoltaické elektrárny (FVE),
  • geotermální zdroje energie.
 • Instalace nových nebo modernizace stávajících OZE a prvků aktivního energetického hospodářství:
  • větrné elektrárny (VTE),
  • malé vodní elektrárny (MVE).

Výše podpory:

 Investiční podpora obnovitelných zdrojů energie –malá zařízení
 PrahaOstatní regiony
Velký podnik30 %45 %
Střední podnik40 %55 %
Malý podnik50 %65 %
Investiční podpora obnovitelných zdrojů energie
 PrahaOstatní regiony
Velký podnik45 %60 %
Střední podnik55 %70 %
Malý podnik65 %80 %

Sledované indikátory:

Závazné indikátory
Snížení spotřeby primární neobnovitelné energie [MWh/rok]Snížení spotřeby primární neobnovitelné energie v souvislosti s realizací projektu v MWh za rok.
Snížení emisí CO2 [t CO2/rok]Snížení emisí CO2 v souvislosti s realizací projektu v tunách oxidu uhličitého.
Nově instalovaný výkon OZE [MWp]Výkon nově realizovaného zdroje OZE v MWp (členění dle typu zdroje)
Výroba energie z OZE [MWh/rok]Minimální objem vyrobené energie z OZE v MWh za rok.
Nová kapacita akumulace elektrické energie z OZE [MWh]Nově instalovaná kapacita akumulace elektrické energie z OZE v MWh.

Přílohy žádosti:

 • Projektová studie/ dokumentace/ technická zpráva a rozpočet (při uplatnění FIDIC P&DB /Žlutá kniha/) v takovém rozsahu, který umožní posouzení a kontrolu splnění podmínek pro poskytnutí podpory z hlediska věcného, ekonomického a ekologického
 • Emisní posudek (dle zveřejněného zjednodušeného vzoru) s vyhodnocením projektu z pohledu emisí znečišťujících látek zpracovaný právnickou nebo fyzickou osobou, které MŽP vydalo podle § 32 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, autorizaci ke zpracování odborných posudků.
 • Energetický posudek dle vyhlášky č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a posudku, v platném znění, zpracovaný energetickým specialistou s příslušným oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění

Do 1. února je nutné poslat emailem na  epodatelna@sfzp.cz s předmětem „Projektový záměr do programu RES+ vyplněný přiložený soubor.

Jedná se o předvýzvu, dle které budou finanční prostředky alokovány. Její podání je nutnou podmínkou pro následující žádost.

Pro podrobnou analýzu plnění podmínek výzvy nás prosím kontaktujte.