Vykazování pozitivního testu zaměstnance

S povinným testováním všech zaměstnanců od pondělí 17.1.2022 dojde i k upravě, jakým způsobem má zaměstnavatel postupovat v případě pozitivního antigenního testu zaměstnance.

Nově bude každý záchyt uvádět do Informačního systému infekčních onemocnění (ISIN) na webu https://samotestovani.uzis.cz/ . Ten bude spuštěn právě v pondělí 17.1.2022

Přihlášení proběhne pomocí datové schránky zaměstnavatele. Pozor je potřeba použít přístup, který má dostatečná práva k danému subjektu. Formulář je rozdělen na tři části.

Část zaměstnavatel

IČO společnosti a název se vyplní automaticky, stejně tak adresa společnosti. Adresu bude možné změnit, pokud nebude odpovídat. Bude nutné doplnit emailovou adresu zaměstnavatele pro kontaktní účely, především pro zaslání potvrzení o vystavení eNeschopenky.

Část zaměstnanec

Doplníte údaje o testované osobě. Pokud se jedná o občana ČR, budou data automaticky ověřena v databázi občanů, proto je nutné údaje vyplnit přesně, ideálně dle občanského průkazu.

Část samo-test

Vyplňují se pouze pozitivní testy. Bude možné zadávat data maximálně 5 dní zpětně. Datum testu se vyplní automaticky dle aktuálního data, lze jej ovšem upravit. Zde bude možné zvolit, zda zaměstnanec chce vystavit neschopenku či nikoli.

Pokud jsou veškerá data správně vyplněná, objeví se po uložení potvrzení a souhrn zadaných údajů.

Data jsou zpracovány automaticky. Výstupem je SMS s informací o nařízené karanténě a případném (ne)vystavení neschopenky. Začátek neschopenky i karantény je datum provedeného testu. Dalších 5 dní od tohoto data běží karanténa.

Zatím nebude možné zadávat více záznamů najednou, pro každý pozitivní záchyt tedy bude nutné vytvořit samostatný záznam. Od druhého týdne samo testování se počítá s možností nahrávání dat do systému.

Testování zaměstnanců od 17.1.2022

Od 17.1.2022 platí povinnost testovat všechny zaměstnance 2x týdně

Kdo se testuje

 • Všichni zaměstnanci bez rozdílu.
 • OSVČ.
 • Test musí být 2x týdně. Druhý test proběhne nejdříve 3. den po tom prvním.

Výjimky

 • Zaměstnanci, kteří se nesetkávají na pracovišti s jinými zaměstnanci.
 • Pokud pracují pouze s rodinnými příslušníky.
 • Pokud v posledních 72 hodinách podstoupili PCR test s negativním výsledkem.
 • Pokud v posledních 24 hodinách podstoupili antigenní test s negativním výsledkem provedený zdravotnickým pracovníkem.

Kdo se odmítne testovat

 • Zaměstnavatel musí tohoto zaměstnance ohlásit krajské hygienické stanici.
 • Přijmout opatření, aby se omezil kontakt s ostatními pracovníky na nejmenší možnou míru.
 • Zaměstnanec musí nosit ochranu dýchacích test s minimální účinnosti 94% (respirátor FFP2), udržovat rozestupy min. 1,5 m a stravovat se odděleně.  

Evidence testů

 • U každého testu se eviduje:
  • Datum testování.
  • Jméno a příjmení testované osoby.
  • Datum narození.
  • Číslo pojištěnce (rodné číslo).
  • Název zdravotní pojišťovny.
  • Výsledek testu.
 • Vše se uchovává po dobu minimálně 90 dní.

Postup při pozitivním výsledku.

 • Zaměstnavatel zašle elektronicky příslušné KHS seznam pozitivně testovaných, a to nejpozději druhý den po testování, včetně všech údajů a telefonního čísla zaměstnance.
 • Zaměstnanec ohlásí okamžitě výsledek testu, opustí pracoviště a nastupuje do 5denní karantény, kterou mu nařídí KHS. Do nařízení karantény KHS je povinen nosit respirátor FFP2 a zdržet se kontaktů.

Návrat na pracoviště

 • Po uplynutí karantény se zaměstnanec vrátí na pracoviště a podstoupí antigenní test. Ten zajišťuje zaměstnavatel.
 • Pokud se pozitivně testovaný zaměstnanec rozhodne absolvovat PCR test a ten bude negativní, bude karanténa ukončena a je možný návrat na pracoviště.

Příspěvek na testy

 • Maximální výše příspěvku je 60,- Kč na jeden test.
 • Test musí být uvedený v seznamu SÚKL.
 • Za testy provedené v podzimní vlně povinného testování je možné žádat na portálu od 1.1.2022.
 • Do datové schránky zaměstnavatele přišla zpráva s unikátním kódem.
 • Na webové stránce https://www.samotesty-covid.cz/ se tímto unikátním kódem přihlásíte.
 • Vyplníte požadované údaje a provedete registraci do systému.
 • Dále si připravte faktury k nakoupeným testům, do systému budete vyplňovat údaje o dodavateli testů, počtu zakoupených kusů, ceny za kus a přiložíte naskenovaný doklad.
 • Dále vyplníte jednotlivé testy. Budete potřebovat číslo pojištěnce, jméno, příjmení, zdravotní pojišťovnu, datum provedení testu a jeho výsledek.
 • Vyplníte číslo účtu, kam bude poslán příspěvek. Musí to být účet, ze kterého je zaměstnavatelem hrazeno zdravotní pojištění.
 • Seznam provedených testů můžete zadávat jednotlivě, nebo můžete stáhnout soubor, který následně do systému naimportujete.
 • Celé hlášení následně odešlete.

Informace platné k 6.1.2022

Kompenzační bonus 2022

1. Bonusové období:                                                      22. listopadu – 31. prosince 2021

2. Bonusové období                                                                   1. ledna – 31. ledna 2022

Kdo má nárok na kompenzační bonus

 • Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění ke dni 22.11.2021
 • Subjektem kompenzačního bonusu je také fyzická osoba, která je společníkem společnosti s ručením omezeným, která má nejvýše dva společníky (fyzické osoby), nebo více společníků, pokud jsou členy jedné rodiny ke dni 22.11.2021.
 • Osoba vykonávající práci na základě dohody (DPČ, DPP), pokud za 3 předcházející měsíce byla účastna nemocenského pojištění.

Podmínky poskytnutí:

 • Obrat společnosti překročil alespoň v jednom ze dvou ve 2 bezprostředně předcházejících obdobích bonusovému období částku 120 000 Kč, nebo která předpokládá, že její obrat za první dosud neskončené zdaňovací období překročí částku 120 000 Kč,
 • Pokles příjmu subjektu kompenzačního bonusu klesl minimálně o 30 % z důvodu omezení spojených s koronavirem.
 • V případě, že subjekt byl v karanténě nebo izolaci.

Výše kompenzačního bonusu:

 • 1000,- Kč za den, nebo 500,- Kč za den, dle důvodů žádosti.

Vyloučení ve dnech:

 • V případě, že subjekt pobíral podporu v nezaměstnanosti
 • V případě, že subjekt obdržel jinou podporu v ČR nebo jiném členském státě EU na zmírnění následků pandemie.  

Žádost o bonus

 • Nejpozději je možné podat 2 měsíce po skončení bonusového období
 • Žádost se vyplní ZDE, v online formuláři
 • Žádost vytiskněte, podepište, naskenujte, nebo vyfoťte a zašlete na příslušný email FÚ – ten naleznete přímo v žádosti po vyplnění příslušného FÚ
 • Pokud máte datovou schránku, lze žádost poslat její pomocí na příslušný FÚ
 • Žádost lze také zaslat poštou či osobně předat na podatelně příslušného FÚ

Více informací ZDE

S žádostí Vám samozřejmě rádi pomůžeme, neváhejte nás kontaktovat.

Krizové ošetřovné od 1.11.2021

Krizové ošetřovné od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022

Dne 23.12.2021 vešel v platnost zákon č. 520/2021 Sb., který zpětně upravuje výši a podmínky vyplácení krizového ošetřovného.  

Podmínky  

 • V období 1.11.2021 (zpětně) do 28.2.2022
 • Ošetřovné z důvodu
  • uzavření zařízení, školy, jejich třídy nebo části
  • nařízení karantény dítěte
 • Péče o dítě do 10 let věku, nebo starší, pokud je závislé na pomoci jiné osoby;
  • Rozhodné datum pro stanovení věku dítěte je den začátku ošetřovného
 • Výše ošetřovného je 80 % denního vyměřovacího základu;
  • Minimální výše je stanoveno na 400,- Kč za kalendářní den;
 • V průběhu se mohou osoby na ošetřovném střídat;
 • Nárok na ošetřovné mají i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud jsou účastni nemocenského pojištění;
 • Potvrzení školy se nedokládá, nahrazuje se čestným prohlášením;

Uplatnění nároku:

 • Zaměstnanec vyplní formulář „Žádost o ošetřovné při péči o dítě / jinou osobu / za kalendářní měsíc při mimořádných opatřeních při epidemii (krizové ošetřovné)“
 • Zaměstnavatel zašle OSSZ tiskopis „Záznamy zaměstnavatele k žádosti o krizové ošetřovné“.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

IZOLAČKA 2022 –karanténní příspěvek

Příspěvek ke karanténě nebo izolaci až 370 Kč, – za den:

Podmínky

 • Období od 23.12.2021 do 28.2.2022;
 • Izolace/ karanténa musí být nařízena nejdříve po 30.11.2021;
 • Vzhledem k platnosti zákona od 23.12.2021 musí izolace nebo karanténa nařízena po 30.11.2021 trvat v den zveřejnění zákona ve Sbírce zákonů (datum, od kdy vchází zákon v platnost), jinak není na příspěvek nárok.

Pro zaměstnance

 • Příspěvek přísluší za prvních 14 dní nařízené karantény/izolace;
 • Příspěvek je až 370,- Kč za den;
 • Na vystavené eNeschopence musí být uvedena karanténa/izolace;
 • Zaměstnanec nebo bývalý zaměstnanec je povinen uhradit zaměstnavateli částku odečtu, pokud zaměstnavatel tento odečet provedl nesprávně v důsledku zaviněného jednání zaměstnance;
 • Zaměstnanec musí zaměstnanci oznámit nařízenou karanténu nebo izolaci.

Pro zaměstnavatele

 • Příspěvek lze odečíst od pojistného na sociální pojištění;
 • Odečet bude prováděn na tiskopisu Přehled o výší pojistného, společně s počtem zaměstnanců, za které příspěvek odečítá;
 • Odečet lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců po skončení karantény/izolace;

Výpočet

 • Příspěvek činní 370 Kč/den;
 • Pokud příspěvek a součet náhrady mzdy činní více než 90 % průměrného výdělku, příspěvek se sníží;
 • Maximálně může být součet příspěvku a náhrady 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet hodin;
  • Náhrada mzdy + příspěvek ≤ 90 % průměrného výdělku – OK
  • Náhrada mzdy + příspěvek> 90 % průměrného výdělku – příspěvek se sníží

Důležité údaje a data pro rok 2022

Připravili jsme pro Vás stručný přehled nejdůležitějších dat a částek pro podnikatele a OSVČ v roce 2022.

Najdete zde kurzy měn, vybrané hodnoty důležité pro OSVČ (minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění), základní částky týkající se pracovních cest, ceny PHM, nové částky zaručené mzdy v roce 2022 včetně příkladů, které pracovní pozice spadají do které skupiny a splatnost nejdůležitějších daní. 

Vybrané hodnoty rok 2022
Rozhodný příjem na DPP pro povinnou účast na zdr. a soc. poj (limit 300 hod.)10 000,- Kč
Minimální měsíční záloha OSVČ na zdr. poj – 13,5%2 627,- Kč
Minimální měsíční záloha hlavní činnosti OSVČ pro soc.poj – 29,2%2 841,- Kč
Minimální měsíční záloha vedlejší činnosti OSVČ pro soc.poj1 137,- Kč
Minimální dobrovolné nemocenské poj. OSVČ147,- Kč
Rozhodná částka pro vedlejší činnost93 387,- Kč
Sociální a zdravotní pojistné OSVČ
Splatnost záloh na zdravotní poj.První den měsíce až osmý den měsíce následujícího
Termín pro podání soc. a zdr. přehleduDo 30 dnů po termínu podání DAP
Splatnost doplatku soc. a zdr. pojistnéhoDo 8 dnů od podání přehledu
Splatnost daní
DPH
Měsíční plátciDo 25. následujícího měsíce
Čtvrtletní plátciDo 25. následujícího měsíce po konci čtvrtletí
Silniční daň
Datum podání přiznáníDo 31. 1. za rok předcházející
Doplatek daně31.1.
Zálohy15.4. /15.7/15.10./ 15.12.
Daň z nemovitostí
Datum podání přiznáníDo 31. 1. za rok předcházející, při změnách
Platba daně31.5.
Pokud je daň vyšší než 5000, lze platit ve dvou splátkách1. Záloha do 31.5.
2. Záloha do 30.11.
Daň z příjmu
Datum podání a platba daně31.3.
30. 6. v případě podání DP daňovým poradcem, či auditu účetnictví Do 3 měsíců po skončení hospodářského roku 
Zálohy pokud poslední daňová povinnost nepřekročila 30 000,- KčNeplatí se
Zálohy pokud poslední daňová povinnost překročila 30 000,- Kč, ale nepřekročila 150 000,- KčZáloha 40% do 15. 6. (do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období)
Záloha 40% do 15. 12. (do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období)
Zálohy pokud poslední daňová povinnost překročila 150 000,- KčZáloha 25% do 15.3 (do 15. dne třetího měsíce zdaňovacího období
Záloha 25% do 15.6 (do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období)
Záloha 25% do 15.9 (do 15. dne devátého měsíce zdaňovacího období)
Záloha 25% do 15.12 (do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období)
MěnaKurz ČNB k 31.12.2021
EUR – €24,860
GBP £29,585
PLN5,408
RUB29,147
CHF24,066
USD – $21,951
Zaručená mzda 2022
SkupinaHodinová mzdaMěsíční (40 hodin/týden)
1. pomocnice v kuchyni, švadlena drobných úprav, uklízečka, doručovatel zásilek…96,40,-  Kč16 200,- Kč
2. kopáč, lešenář do 10 m, sanitář, pokojská, trafikant, asfaltér…106,50,-  Kč17 900,- Kč
3.  zedník, klempíř, instalatér a topenář, číšník, barman, holič a kadeřník…117,50,-  Kč19 700,- Kč
4. zdravotní sestra, porodní asistentka, průvodce s tlumočením, kuchař specialista, krejčí v modelové a zakázkové výrobě…129,80,-  Kč21 800,- Kč
5. řidiči autobusů, mistr, dispečer, záchranář, personální a mzdová účetní, průzkumník trhu, učitel ve školce…143,30,-  Kč24 100,- Kč
6. obchodní referenty, správce sítí, tvůrce IT systému, samostatní projektanti rozsáhlých a náročných staveb…158,20,-  Kč26 600,- Kč
7. finanční experti, lékař, zubař, farmaceut, expert na marketing či programátor…174,70,-  Kč29 400,- Kč
8. odborníci na finanční a obchodní strategii organizací, makléře na finančním a kapitálovém trhu, špičkoví vědečtí pracovníci192,80,-  Kč32 400,- Kč
Pracovní cesty
Náhrada za 1km za použití soukromého, osobního vozidla4,70- Kč
Sazba tuzemské stravné – délka služební cesty 5-12 hodin99,- Kč
Sazba tuzemské stravné – délka služební cesty 12-18 hodin151,- Kč
Sazba tuzemské stravné – délka služební cesty nad 18 hodin237,- Kč
Ceny PHM 2022
Benzin s oktanovým číslem 9537,10 – Kč
Benzin s oktanovým číslem 9840,50 – Kč
Motorová nafta (diesel)36,10,- Kč
Elektřina – cena za 1 kWh4,10,- Kč
Základní sazby stravného 2022 do sousedních států
NěmeckoEUR45
RakouskoEUR45
PolskoEUR40
SlovenkoEUR35