Daňový doklad a jeho náležitosti

Daňový doklad je písemnost, která splňuje náležitosti uvedené v zákoně o DPH. Může být v listinné i elektronické podobě. Za správnost odpovídá ten, kdo doklad vystavuje, povinnost vystavit daňový doklad je do 15 dnů ode dne, kdy nastala povinnost přiznat daň.

Plnit všechny níže uvedené požadavky je důležité při vystavování dokladů, stejně tak při jejich přijímání. Uplatnit odpočet DPH je možné pouze na základě dokladu, který splňuje požadavky dané zákonem.     

Rozlišujeme dva druhy daňových dokladů

 • zjednodušený daňový doklad – ten je možné vystavit, pokud nepřesáhne 10 000,- Kč (včetně DPH)
 • běžný daňový doklad – ten je možné vystavit vždy, ale pokud částka přesáhne 10 000,- musí být vystaven právě tento doklad se všemi jeho náležitostmi

Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu

 • Identifikační údaje prodávajícího – jméno/název společnosti, adresu sídla
 • IČO a DIČ prodávajícího
 • Evidenční číslo dokladu
 • Předmět plnění – zboží/služba, název, množství, ….
 • Datum vystavení dokladu
 • Datum uskutečnění zdanitelného plnění
 • Cena včetně DPH
 • Sazba DPH

Náležitosti běžného daňového dokladu

 • Všechny náležitosti zjednodušeného daňového dokladu a navíc
 • Identifikační údaje kupujícího – jméno/název společnosti, adresu sídla
 • IČO a DIČ kupujícího
 • Vyčíslený základ DPH (jednotková cena bez DPH)
 • Výše DPH, sazba DPH

Náležitosti daňového dokladu upravuje Zákon o DPH č. 235/2004 Sb., § 29 – §30