Změny v Evidenci skutečných majitelů

Od 1.6.2021 dochází ke změnám v Evidenci skutečných majitelů. Tato novela přináší řadu změn, povinností a sankcí.

Nově bude část evidence veřejně dostupná. Volně přístupné budou tyto informace

 • jméno
 • stát bydliště
 • rok a měsíc narození
 • státní občanství skutečného majitele
 • údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele

Vyjmenované subjekty budou mít po registraci přístup ke všem údajům v databázi. Kompletní výpis můžou získat vedle registrovaných subjektů, evidující osoba a u ní zapsaný skutečný majitel, a to po přihlášení pomocí elektronické identifikace. Do současné chvíle používané identifikátory JISM přestanou fungovat.

Nová definice skutečného majitele

Skutečný majitel je nově vymezen pomocí dvou pojmů: koncového příjemce a osoby s koncovým vlivem.

Skutečný majitel je každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem. 

 • Koncovým příjemcem je osoba, která může mít přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání podstatnou část z celkového majetkového prospěchu tvořeného při činnosti nebo likvidaci právnické osoby nebo tvořeného při správě nebo zániku právního uspořádání („prospěch“), a tento prospěch dále nepředává.
 • Osobou s koncovým vlivem osoba, která může bez pokynů jiného přímo nebo nepřímo uplatňovat rozhodující vliv v právnické osobě nebo na správu právního uspořádání.

Zápis do evidence

Nově je možné zápis provést u notáře. Nadále je možné podávat návrh na zapsání do evidence online přímo na příslušný soud.

Zápis u notáře by měl být rychlejší, na zápis má stanovenou lhůtu 3 dny od podání žádosti. Soud na druhou stranu stanovenou lhůtu nemá.

Automatický průpis do evidence

Automatický průpis je nástroj, který převezme údaje z jiných rejstříků a na jejich základě provede zápis do evidence skutečného majitele. Navíc, dojde-li ke změně například v obchodním rejstříku, automaticky dojde ke změně i v evidenci skutečného majitele.

Pokud jste již v evidenci zapsání, nedojde k automatickému průpisu nových informací.

Jak postupovat

Po 1.6.2021 zkontrolujte své údaje v evidenci. Pokud je vše v pořádku, nemusíte podnikat žádné kroky. Nicméně je vhodné požádat notáře či soud pro budoucí automatický průpis informací.

Pokud údaje nejsou aktuální, je nutné provést revizi údajů. Tyto změny nebudou zpoplatněny.

Pokud jste dosud neprovedli zápis, je vhodné počkat, a zápis provést po 1.6.2021 aby plnil nové požadavky.

Sankce

Nově jsou s evidencí skutečného majitele spojeny sankce. Při absenci údajů či při ignorování na výzvu soudu o změnu hrozí pokuta až 500 000,- Kč.

Kdo nesplní podmínku na zápis do evidence skutečného majitele, nesmí vyplácet podíly na zisku.

Nezapsaný skutečný majitel nesmí vykonávat hlasovací práva, či rozhodovat jako jediný společník korporace.

Podmínky přicestování do ČR od 4.5.2021

Od 4.5.2021 vchází v platnost opatření MZDR 20599/2020-76/MIN/KAN

Základní pojmy

 • Země jsou rozděleny do 5 kategorií dle možnosti nákazy koronavirem.
 • Každé kategorii odpovídají příslušná opatření.
 • Opatření se liší dle dopravy (osobní či veřejná) a dle státního občanství, nutnosti vyplnění příjezdového dotazníku, dle nutnosti podstoupení testu (antigenní či PCR) a především délkou nutné karantény.
 • Jednotlivé podmínky vztahující se k jednotlivým kategoriím naleznete zde.

Praktické dopady na zaměstnance

 • Před cestou je nutné zjistit, do jaké kategorie daná země aktuálně patří na mapě cestovatele dostupné na webu MZV.
 • Dle kategorie, v které se země nachází je potřeba přijmout daná opatření (test, karanténa)
 • Po návratu ze země spadající do kategorie s vysokým rizikem nebo vyšší kategorií je nutné nastoupit karanténu a zajistit si na vlastní náklady test.  
 • Do zaměstnání je možné se vrátit až po splnění daných podmínek a předložení negativního výsledku testu.

Praktické dopady na zaměstnavatele

 • Zaměstnavatel může zaměstnance pustit na pracoviště až po předložení negativního výsledku testu.  

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Informace platné k 7.5.2021