Volný přístup k závazným technickým normám

MPO a Česká agentura pro standardizaci nově umožnila zdarma přístup k závazným českým technickým normám. Jedná se o normy, na které je odkazováno v legislativě, například v energetickém zákonně nebo vyhlášce o energetické náročnosti budov.

Normy jsou dostupné po registraci na portále Sponzorovaný přístup. Po krátké registraci budete mít přístup do databáze, v které se dá podrobně vyhledávat.

Předpokládá se, že se do projektu zapojí další ministerstva, a tak se bude databáze postupně rozšiřovat o další volně přístupné normy.

COVID – Nepokryté náklady

Datum zahájení příjmu žádostí:                                       19. dubna 2021

Pro období:                                                 1. ledna 2021–31. března 2021

Pro koho je dotace určena

 • Fyzickou osobu nebo je právnickou osobou zřízenou podle soukromého práva nebo je příspěvkovou organizací.
 • Vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
 • V rozhodném období mu poklesl obrat v rámci jeho podnikatelské činnosti minimálně o 50 %.
 • Srovnávací období si žadatel zvolí období od 1. ledna 2019 do 31. března 2019 nebo od 1. ledna 2020 do 31. března 2020. Žadatel, který vznikl nebo zahájil provoz/činnost po 1. lednu 2020, si jako srovnávací období může zvolit kterékoliv tři po sobě jdoucí měsíce v roce 2020.
 • Žadatel musí kromě poklesu obratu minimálně o 50 % prokázat za rozhodné období nepokryté náklady, resp. ztrátu sníženou o dotace poskytnuté žadateli o podporu notifikované dle bodu 3.1 Dočasného rámce, Antivirus A, B, A Plus a další dotace na způsobilé výdaje, a prokazované podle podmínek stanovených ve Výzvě.

Výše podpory

 • Výše podpory činí 60 % nepokrytých nákladů.
 • Maximálně 40 mil. Kč na jednoho žadatele.

Další podmínky

 • Žadatel nemá ke dni podání žádosti žádné nedoplatky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtu územního samosprávného celku nebo ke zdravotní pojišťovně.
 • Žadatel neukončí svou činnost ve lhůtě nejméně tří měsíců od získání podpory.
 • Podporu nelze kombinovat s programy COVID 2021 a Kompenzačním bonusem.

Administrace žádosti bude prováděna prostřednictvím systému AIS MPO

Pro podrobnou analýzu plnění podmínek výzvy nás prosím kontaktujte

Program COVID 2021

Datum zahájení příjmu žádostí:                                                12. dubna 2021

Pro období:                                                 11. ledna 2021–31. března 2021

Pro koho je dotace určena

 • Fyzickou osobu nebo je právnickou osobou zřízenou podle soukromého práva nebo je příspěvkovou organizací.
 • Vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
 • V důsledku pandemie onemocnění COVID-19 mu v rámci jeho podnikatelské činnosti poklesly tržby za srovnávané období oproti srovnávacímu období alespoň o 50 %. Tržbami se pro účely tohoto výpočtu rozumí výnosy z vlastních výkonů a zboží.
 • Srovnávané období je období 1. ledna 2021 až 31. března 2021.
 • Srovnávací období si žadatel zvolí období 1. ledna 2019 až 31. března 2019 nebo 1. ledna 2020 až 31. března 2020. Žadatel, který vznikl nebo zahájil provoz/činnost až po 1. lednu 2020, si jako srovnávací období může zvolit kterékoliv tři po sobě jdoucí měsíce v roce 2020.
 • alespoň jednoho zaměstnance vyjádřeného jako ekvivalent plných pracovních úvazků (FTE

Výše podpory

 • Výše podpory činí 500 Kč/ den/ zaměstnance
 • Pokud měl žadatel 1 až 3 zaměstnance vyjádřené jako FTE, stanoví se podpora ve výši 1500 Kč na den.
 • Zaměstnancem se považují pouze zaměstnanci v pracovním poměru a dále tzv. spolupracující osoby a dále jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele.
 • Počítají se ve všech případech jen zaměstnanci, kteří byli k 11. lednu 2021 přihlášeni k platbě pojistného OSSZ.
 • Počet dnů je dán dobou mezi 11. lednem 2021 a 31. březnem 2021 (celkem 80 dní).

Další podmínky

 • Žadatel nemá ke dni podání žádosti žádné nedoplatky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtu územního samosprávného celku nebo ke zdravotní pojišťovně.
 • Žadatel neukončí svou činnost ve lhůtě nejméně tří měsíců od získání podpory.
 • Podporu nelze kombinovat s programy COVID – Nepokryté náklady, AGRICOVID, Covid Kultura, Covid SPORT III, Kompenzační Bonus.

Administrace žádosti bude prováděna prostřednictvím systému AIS MPO

Pro podrobnou analýzu plnění podmínek výzvy nás prosím kontaktujte.

Informace platné k 6.4.2021

Příspěvek na samotestování ve firmách

Návod na získání příspěvku 60 Kč na jeden test a zaměstnance

Nárok

 • Všechny podniky, které testují své zaměstnance
 • Příspěvek 60 Kč je na jeden provedený antigenní test týdně na zaměstnance.
 • Maximálně lze žádat 240 Kč (4 testy) na zaměstnance měsíčně.

Jak žádat o příspěvek

 • Do datové schránky zaměstnavatele přišla zpráva s unikátním kódem.
 • Na webové stránce https://www.samotesty-covid.cz/ se tímto unikátním kódem přihlásíte.
 • Vyplníte požadované údaje a provedete registraci do systému.
 • Dále si připravte faktury k nakoupeným testům, do systému budete vyplňovat údaje o dodavateli testů, počtu nakoupených kusů, ceny za kus a přiložíte naskenovaný doklad.
 • Dále vyplníte jednotlivé testy. Budete potřebovat číslo pojištěnce, jméno, příjmení, zdravotní pojišťovnu, datum provedení testu a jeho výsledek.
 • Vyplníte číslo účtu, kam bude poslán příspěvek. Musí to být účet, ze kterého je zaměstnavatelem hrazeno zdravotní pojištění.
 • Seznam provedených testů můžete zadávat jednotlivě, nebo můžete stáhnout soubor, který následně do systému naimportujete.
 • Celé hlášení následně odešlete.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Informace platné k 1.4.2021