Samotestování ve firmách II

Povinné testování se týká všech firem a OSVČ
Kdo testuje

 • Všechny podniky s minimálně jedním zaměstnancem počínaje 6.4. 2021
 • OSVČ vykonávají činnost jako hlavní, počínaje 6.4.2021

Kdo se nemusí testovat

 • Zaměstnanci na home office;
 • Osoby, které prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, nemají příznaky a od pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní;
 • Očkované osoby proti onemocnění COVID-19, pokud od druhé dávky (resp. od jediné, jde-li o jednodávkové očkování) uplynulo již 14 dnů, mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví a neprojevují příznaky nemoci;
 • Neprovádí se ani u osob, které předloží negativní test PCR nebo profesionálně udělaný antigenní test ne starší než 48 hodin.

Návod na samotestování:

 1. Na webu MZČR si vyberete dodavatele se schválenou výjimkou pro dodávání antigenních testů
 2. Testy zakoupíte standartním způsobem, ideálně přímo od distributora, případně menší množství je možné zakoupit v lékárnách
 3. Testů se účastní relevantní zaměstnanci
 4. Na pracovišti vyčleníte vhodný prostor, kde nedochází ke koncentraci zaměstnanců, zaměstnance přidělené k testování vybavíte OOP – respirátor FFP2, ochranné brýle a rukavic.
 5. Výsledek testu zaznamenáte do přehledu o provedených testech – ke stažení
 6. V případě pozitivního testu zaměstnanec okamžitě opustí pracoviště a kontaktuje zaměstnavatele, kontaktujete závodního lékaře/ svého obvodního lékaře/příslušnou hygienu a budete se řídit jejich pokyny
 7. použitými testy se zachází dle speciální metodiky MŽP, vložíte je do černého igelitového pytle o minimální tloušťce 0,2 mm, případně použijete pytlů více, pytel zavážete, vnější povrch ošetříte desinfekcí a odložíte do nádoby na sběr komunálního odpadu, pytel nesmí být odložen vedle nádoby, pytel se vyhazuje okamžitě po naplnění, nejdéle 24 hod po jeho prvním použití, obsluhující osoba si důkladně omyje ruce mýdlem nebo desinfekcí  

Testovat se musí nejméně 1x za 7 dní.

V případě pozitivního výsledku testu

 • Neprodleně sdělit informaci zaměstnavateli, opustit pracoviště, kontaktovat svého lékaře, smluvního lékaře společnosti, či krajskou hygienickou stanici.
 • Zaměstnanec musí minimalizovat riziko nákazy, tedy se izolovat.
 • Lékař vystaví žádanku o PCR test.
 • Zaměstnanec je povinen se testu podrobit.
 • Doba mezi pozitivním testem a výsledkem konfirmačního testu je překážka na straně zaměstnavatele.

Příspěvek na test je 60,- Kč, maximálně lze získat příspěvek 240,- Kč měsíčně na jednoho zaměstnance, tedy lze provést 4 dotované testy za měsíc, na náklady zaměstnavatele lze udělat testů více.

Příspěvek na test je 60,- Kč, maximálně lze získat příspěvek 240,- Kč měsíčně na jednoho zaměstnance, tedy lze provést 4 dotované testy za měsíc, na náklady zaměstnavatele lze udělat testů více.

Více informací naleznete na stránkách MPO zde.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Informace jsou platné k 31.3.2021

IZOLAČKA – karanténní příspěvek

Příspěvek ke karanténě nebo izolaci až 370 Kč,- za den:

 • Období od 1.3.2021 do 30.4.2021;
 • Izolace/ karanténa musí být nařízena nejdříve 1.3.2021;
 • Příspěvek nepřísluší při nařízené izolaci/karanténě do pěti dnů při návratu ze zahraničí, výjimkou je návrat z pracovní nebo služební cesty;

Pro zaměstnance

 • Příspěvek přísluší za prvních 14 dní nařízené karantény/izolace;
 • Příspěvek je až 370,- Kč za den;
 • Na vystavené eNeschopence musí být uvedena karanténa/izolace;
 • Zaměstnanec nebo bývalý zaměstnanec je povinen uhradit zaměstnavateli částku odečtu, pokud zaměstnavatel tento odečet provedl nesprávně v důsledku zaviněného jednání zaměstnance;

Pro zaměstnavatele

 • Příspěvek lze odečíst od pojistného na sociální pojištění;
 • Odečet bude prováděn na tiskopisu Přehled o výší pojistného, společně s počtem zaměstnanců, za které příspěvek odečítá;
 • Odečet lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců po skončení karantény/izolace;
 • Příspěvek musí být vyplacen nejpozději 2 měsíce po skončení karantény/izolace;
 • Nárok na odpočet má zaměstnavatel pouze pokud vyplatí zaměstnanci příspěvek do konce druhého kalendářního měsíce následují po kalendářním měsíci, ve kterém vznikl nárok na příspěvek;
 • Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci písemný doklad obsahující údaj o zúčtovaném příspěvku;

Výpočet

 • Příspěvek činní 370 Kč/den;
 • Pokud příspěvek a součet náhrady mzdy činní více než 90 % průměrného výdělku, příspěvek se sníží;
 • Maximálně může být součet příspěvku a náhrady 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet hodin;
  • Náhrada mzdy + příspěvek 90 % průměrného výdělku – OK  
  • Náhrada mzdy + příspěvek > 90 % průměrného výdělku – příspěvek se sníží

Kalkulačku naleznete zde.

Informace platné k 8.3.2021

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Co si připravit k daňovému přiznání

Příjmy

§6 – příjmy ze závislé činnosti (zaměstnanec)

 • Připravte si všechna potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů za celý kalendářní rok, za který budete podávat daňové přiznání k dani z příjmu, případně potvrzení Úřadu práce;
 • Do této skupiny patří i odměny společníků společnosti s ručením omezeným, člena družstva, či komanditisty v komanditní společnosti;

§7 – příjmy ze samostatné činnosti (OSVČ)

 • Příjmy ze zemědělské činnosti, lesního a vodního hospodářství;
 • Příjmy OSVČ;
 • Příjmy z jiného podnikání;  
 • Podíl společníka VOS a komplementář v KS;
 • Vedle všech příjmů si připravte i všechny výdaje spojené s podnikáním, případně se rozhodněte pro výdaje paušálem – ty se liší podle dané činnosti od 30 % až do 80 %. Maximálně lze uplatnit výdaje z částky 2 000 000,- Kč;

§8 – příjmy z kapitálového majetku

 • na zisku obchodní korporace, nebo podílového fondu, pokud je podíl představován cenným papírem;
 • Podíly na zisku tichého společníka;
 • Úroky, výhry a jiné výnosy z vkladních knížek, bankovních účtů sloužících podnikání;
 • Úroky z poskytnutých úvěrů a půjček;
 • Úroky a jiné výnosy z držby směnek;

§9 – příjmy z nájmu

 • Příjmy z nájmu movitých i nemovitých věcí;

§10 – ostatní příjmy

 • Příležitostné příjmy či nájmy;
 • Příjmy z převodu nemovité věci, cenného papíru či jiné věci, z převodu podílu na společnosti;

Další podklady – odčitatelné položky:

 • Potvrzení o zaplacených úrocích z hypotéky;
 • Potvrzení o zaplacených částkách na důchodové pojištění;
 • Potvrzení o zaplacených částkách na životní pojištění;
 • Potvrzení o daru – darovací smlouva;
 • Potvrzení o bezplatném darování krve či kostní dřeně;
 • Potvrzení o zaplacení příspěvku pro odborové organizace,

Další podklady – slevy na dani:

 • Potvrzení o studiu;
 • Potvrzení o pobírání důchodu – starobní i invalidní;
 • Potvrzení o umístění dítěte ve školce;
 • Potvrzení druhého manžela, že neuplatňuje slevu na dítě (děti);
 • Čestné prohlášení druhého manžela, že jeho příjmy nepřesáhly za rok 2020 částku 68 000,- Kč;

Krizové ošetřovné od 1. 3. 2021 – 21 .3 .2021

Omezení provozu všech základních škol a předškolních zařízení s výjimkami:

 • základních škol při zdravotnických zařízeních,
 • škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
 • mateřských škol při zdravotnických zařízeních,

Nárok na ošetřovné z důvodu omezení provozu vzniká následovně:

 • v období 1.3. – 21.3. 2021
 • péče o dítě do 10 let věku, nebo 26 pokud je závislé na pomoci jiné osoby
 • pouze v období mimo jarních prázdnin
 • pro žáky 3. a vyšších tříd je rozhodné datum dovršení věku 10 let 22. 12. 2020

Uplatnění nároku:

 • zaměstnanec vyplní formulář „Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část“
 • zaměstnavatel zašle OSSZ tiskopis „Příloha k žádosti o ošetřovné“.
 • Rozhodné období se stanoví ke dni 21. 12. 2020. pro děti navštěvující třetí a vyšší ročníky
 • Rozhodné období se stanoví ke dni 1.3.2021 pro dítě navštěvující 1. nebo 2. třídu ZŠ nebo předškolní zařízení.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Uzavření provozovny

Z důvody vyjmutí účetních společností z výjimek usnesení vlády č. 217 ze dne 26.2.2021 je provozovna společnosti ACM Czech, s.r.o uzavřena pro veřejnost.

Dále pro Vás neúnavně pracujeme, podklady je možné předat mimo prostory provozovny po předchozí dohodě.

Samotestování ve firmách

Povinné testování se týká firem od 250 zaměstnanců již od 3.3.2021, firmy s 50 až 249 zaměstnanci se přidají k povinnému testování 5.3.2021

Firmy s 250 a více zaměstnanci

 • Musí začít testovat 3.3.2021
 • Do 12.3.2021 musí otestovat všechny pracovníky

Firmy s 50 a více zaměstnanci

 • Musí začít testovat 5.3.2021
 • Do 15.3.2021 musí otestovat všechny pracovníky

Návod na samotestování:

 1. Na webu MZČR si vyberete dodavatele se schválenou výjimkou pro dodávání antigenních testů
 • Testy zakoupíte standartním způsobem, ideálně přímo od distributora, případně menší množství je možné zakoupit v lékárnách
 • Testů se účastní relevantní zaměstnanci – lidé na home office se netestují, netestují se osoby, které prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, nemají příznaky a od pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní, test se neprovádí ani u osob, které předloží negativní test PCR nebo profesionálně udělaný antigenní test ne starší než 48 hodin  
 • Na pracovišti vyčleníte vhodný prostor, kde nedochází ke koncentraci zaměstnanců, zaměstnance přidělené k testování vybavíte OOP – respirátor FFP2, ochranné brýle a rukavic.
 • Výsledek testu zaznamenáte do přehledu o provedených testechke stažení
 • V případě pozitivního testu zaměstnanec okamžitě opustí pracoviště a kontaktuje zaměstnavatele, kontaktujete závodního lékaře/ svého obvodního lékaře/příslušnou hygienu a budete se řídit jejich pokyny
 • použitými testy se zachází dle speciální metodiky MŽP, vložíte je do černého igelitového pytle o minimální tloušťce 0,2 mm, případně použijete pytlů více, pytel zavážete, vnější povrch ošetříte desifekcí a odložíte do nádoby na sběr komunálního odpadu, pytel nesmí být odložen vedle nádoby, pytel se vyhazuje okamžitě po naplnění, nejdéle 24 hod po jeho prvním použití, obsluhující osoba si důkladně omyje ruce mýdlem nebo desinfekcí  

Příspěvek na test je 60,- Kč, maximálně lze získat příspěvek 240,- Kč měsíčně na jednoho zaměstnance, tedy lze provést 4 dotované testy za měsíc, na náklady zaměstnavatele lze udělat testů více.

Jednou měsíčně bude vykazován příslušným zdravotním pojišťovnám počet provedených testů. První výkaz bude odeslán v dubnu za testování za měsíc březen.

Více informací naleznete na stránkách MPO zde.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Informace jsou platné k 2.3.2021

Hygienická opatření společnosti ACM Czech, s.r.o.

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a aktuálně platných nařízení vlády ČR, společnost ACM Czech, s.r.o. připravila následující hygienická pravidla, prosíme o jejich striktní dodržování.

 • Návštěvy v kanceláři prosím omezte pouze na ty nezbytné.
 • Všichni příchozí musí po celou dobu mít nasazenou ochranu dýchacích cest (respirátor, rouška).
 • Před vstupem do kanceláře prosím využijte připravené desinfekce na ruce.
 • Čas strávený v kanceláří prosím omezte na nezbytně dlouhou dobu.

Nadále pracujeme bez omezení a jsme Vám kdykoli připraveni pomoci po telefonu či emailu.

Děkujeme, že nám pomáháte předcházet nákaze, společně tuto nelehkou situaci jistě zvládneme.

Za celý tým ACM Czech, s.r.o.

Ing. Vladimír Žďárský

ACM Czech, s.r.o.