Stravenky a stravenkový paušál v roce 2021

Daňově nejvýhodnější stravenka v roce 2021

Vychází z denní výše stravného (Vyhláška č. 589/2020 Sb.) 108,- Kč

 • Daňově lze uplatnit 70 % této hodnoty (zákon o daních z příjmu §6, odstavec 6b) 75,6,- Kč
 • Dle zákona o dani z příjmu může zaměstnavatel odečíst 55 %, 45 % platí zaměstnanec, nejvýhodnější stravenka za rok 2021 má hodnotu po zaokrouhlení 137,- Kč
  • 75,6,- Kč …. 55 % hodnoty stravenky
  • 61,6,- Kč …. 45 % hodnoty stravenky
  • 137,- Kč Daňově nejvýhodnější stravenka 2021

Daňový paušál v roce 2021

 • Novinkou pro letošní rok je stravenkový paušál. Zaměstnavatel může rovnou vyplácet danou část stravného zaměstnanci jako osvobozený příjem
 • I zde platí pravidlo 70 % denního stravného, tedy 75,6,- Kč jako maximální daňově uznatelnou částku
 • Pro firmu se jedná o levnější a administrativně méně náročnou alternativu klasickým stravenkám
 • Zaměstnanci nemusí řešit, kde stravenky uplatní a jaká je jejich platnost

Zavedením stravenkového paušálu se klasické stravenky neruší, zaměstnavatel se může rozhodnout jakou formu a v jaké výší stravného se rozhodne využívat.

Modernizační fond Životního prostředí – Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu

Datum ukončení příjmu před-žádostí: 1. února 2021

Podporované aktivity:

Snížení konečné spotřeby energie anebo snížení emisí CO2 ve výrobním nebo zpracovatelském procesu, prostřednictvím:

 • modernizace (rekonstrukce nebo náhrady) zařízení na výrobu a rozvod energie pro vlastní spotřebu, vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
 • modernizace (rekonstrukce nebo náhrady), či změny konfigurace výrobních nebo zpracovatelských zařízení,
 • realizace systémů využívajících odpadní teplo,
 • realizace vodíkových aplikací,
 • zavedení inovativních prvků řízení efektivního nakládání s energií (např. instalace systémů měření a regulace),
 • zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie, včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu.

Výše podpory:

Investiční podpora pro podniky, které se řídí přísnějšími normami, než jsou normy Unie

 PrahaOstatní regionyUhelné regiony
Velký podnik40 %50 %55 %
Střední podnik50 %60 %65 %
Malý podnik60 %70 %75 %

Investiční podpora na opatření ke zvýšení energetické účinnosti

 PrahaOstatní regionyUhelné regiony
Velký podnik30 %40 %45 %
Střední podnik40 %50 %55 %
Malý podnik50 %60 %65 %

Investiční podpora obnovitelných zdrojů energie

 PrahaOstatní regionyUhelné regiony
Velký podnik45 %55 %60 %
Střední podnik55 %65 %70 %
Malý podnik65 %75 %80 %

Sledované indikátory:

Závazné indikátory
Snížení konečné spotřeby energie [GJ/rok]Snížení konečné spotřeby energie s realizací projektu v GJ za rok.
Snížení spotřeby primární energie [GJ/rok]Snížení spotřeby primární energie v souvislosti s realizací projektu v GJ za rok.
Snížení emisí CO2 [t CO2/rok]Snížení emisí CO2 v souvislosti s realizací projektu v tunách oxidu uhličitého.
Nově instalovaný tepelný výkon OZE [MWt]Tepelný výkon nově realizovaného zdroje OZE v MWt.
Nově instalovaný elektrický výkon OZE [MWe]Elektrický výkon nově realizovaného zdroje OZE v MWe.

Přílohy žádosti:

 • Projektová studie/ dokumentace/ technická zpráva a rozpočet (při uplatnění FIDIC P&DB /Žlutá kniha/) v takovém rozsahu, který umožní posouzení a kontrolu splnění podmínek pro poskytnutí podpory z hlediska věcného, ekonomického a ekologického
 • Emisní posudek (dle zveřejněného zjednodušeného vzoru) s vyhodnocením projektu z pohledu emisí znečišťujících látek zpracovaný právnickou nebo fyzickou osobou, které MŽP vydalo podle § 32 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, autorizaci ke zpracování odborných posudků.
 • Energetický posudek dle vyhlášky č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a posudku, v platném znění, zpracovaný energetickým specialistou s příslušným oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění

Do 1. února je nutné poslat emailem na  epodatelna@sfzp.cz s předmětem „Projektový záměr do programu ENERG ETS“ vyplněnáý přiložený soubor.

Jedná se o předvýzvu, dle které budou finanční prostředky alokovány. Její podání je nutnou podmínkou pro následující žádost

Pro podrobnou analýzu plnění podmínek výzvy nás prosím kontaktujte.

Modernizační fond Životního prostředí – Nové obnovitelné zdroje v energetice

Datum ukončení příjmu před-žádostí: 1. února 2021

Podporované aktivity:

 • Instalace nových obnovitelných zdrojů energie (OZE) a prvků aktivního energetického hospodářství:
  • fotovoltaické elektrárny (FVE),
  • geotermální zdroje energie.
 • Instalace nových nebo modernizace stávajících OZE a prvků aktivního energetického hospodářství:
  • větrné elektrárny (VTE),
  • malé vodní elektrárny (MVE).

Výše podpory:

 Investiční podpora obnovitelných zdrojů energie –malá zařízení
 PrahaOstatní regiony
Velký podnik30 %45 %
Střední podnik40 %55 %
Malý podnik50 %65 %
Investiční podpora obnovitelných zdrojů energie
 PrahaOstatní regiony
Velký podnik45 %60 %
Střední podnik55 %70 %
Malý podnik65 %80 %

Sledované indikátory:

Závazné indikátory
Snížení spotřeby primární neobnovitelné energie [MWh/rok]Snížení spotřeby primární neobnovitelné energie v souvislosti s realizací projektu v MWh za rok.
Snížení emisí CO2 [t CO2/rok]Snížení emisí CO2 v souvislosti s realizací projektu v tunách oxidu uhličitého.
Nově instalovaný výkon OZE [MWp]Výkon nově realizovaného zdroje OZE v MWp (členění dle typu zdroje)
Výroba energie z OZE [MWh/rok]Minimální objem vyrobené energie z OZE v MWh za rok.
Nová kapacita akumulace elektrické energie z OZE [MWh]Nově instalovaná kapacita akumulace elektrické energie z OZE v MWh.

Přílohy žádosti:

 • Projektová studie/ dokumentace/ technická zpráva a rozpočet (při uplatnění FIDIC P&DB /Žlutá kniha/) v takovém rozsahu, který umožní posouzení a kontrolu splnění podmínek pro poskytnutí podpory z hlediska věcného, ekonomického a ekologického
 • Emisní posudek (dle zveřejněného zjednodušeného vzoru) s vyhodnocením projektu z pohledu emisí znečišťujících látek zpracovaný právnickou nebo fyzickou osobou, které MŽP vydalo podle § 32 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, autorizaci ke zpracování odborných posudků.
 • Energetický posudek dle vyhlášky č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a posudku, v platném znění, zpracovaný energetickým specialistou s příslušným oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění

Do 1. února je nutné poslat emailem na  epodatelna@sfzp.cz s předmětem „Projektový záměr do programu RES+ vyplněný přiložený soubor.

Jedná se o předvýzvu, dle které budou finanční prostředky alokovány. Její podání je nutnou podmínkou pro následující žádost.

Pro podrobnou analýzu plnění podmínek výzvy nás prosím kontaktujte.

COVID – Gastro – Uzavřené provozovny

Datum zahájení příjmu žádostí:                                         15. ledna 2021

Pro období:                                              14. října 2020  – 10. ledna 2021

Pro koho je dotace určena:

 • náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod.
 • Dotace je určena podnikatelům, kterým bylo na základě přijatých krizových opatření vlády ČR přímo omezeno provozování podnikatelské činnosti. Viz příloha č. 2
 • V důsledku opatření jim byl zakázán nebo omezen prodej služeb či zboží v období od 14. 10. 2020 do 10. 1. 2021

Výše podpory:

 • Výše podpory činí 400 Kč/ den/ zaměstnanec
 • Maximální výše podpory:  
  • 400 Kč x počet zaměstnanců vyjádřený jako ekvivalent plných pracovních úvazků (Zaměstnanci v pracovním poměru, za které bylo za měsíc říjen zaplaceno pojistné) a/nebo spolupracujících osob OSVČ x počet uznaných dní dle Přílohy č. 2, po které bylo provozování podnikatelské činnosti omezeno.
 • Do výpočtu se nezahrnují zaměstnanci v sektorech, které byly podpořeny v programech COVID – Kultura, COVID – Ubytování a COVID – Sport.

Další podmínky:

 • Žadatel nemá ke dni podání žádosti žádné nedoplatky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtu územního samosprávného celku nebo ke zdravotní pojišťovně.
 • Žadatel neukončí svou činnost ve lhůtě nejméně tří měsíců od získání podpory.

Administrace žádosti bude prováděna prostřednictvím systému AIS MPO

Pro podrobnou analýzu plnění podmínek výzvy nás prosím kontaktujte.                                                                    

Vybrané novinky ohledně dovolené v roce 2021

Novela zákona upravuje od 1. 1. 2021 vybírání dovolené, základní změny jsou:

Výpočet dovolené

 • Neúplné hodiny při výpočtu dovolené se budou zaokrouhlovat nahoru;
 • Nejkratší možná dovolená je půl směny;
 • Základem pro výpočet dovolené je týdenní pracovní doba zaměstnance, ta se vynásobí roční výměrou dovolené (minimálně 4 týdny),
  • 1. Příklad: týdenní pracovní doba je 40 hodin, dovolená je v délce 4 týdnů
   • 4×40 = 160 hodin, nárok zaměstnance na dovolenou je 160 hodin
  • 2. Příklad: týdenní pracovní doba je 20 hodin, dovolená je v délce 5 týdnů
   • 5×20 = 100 hodin, nárok zaměstnance na dovolenou je 100 hodin
 • V případě, že zaměstnanec nepracuje celý rok, má nárok na poměrnou část za každý odpracovaný týden ve výši 1/52;

Krácení dovolené

 • Krácení dovolené jako postih je možné pouze jen o počet zameškaných hodin. Neomluvená zameškání kratších částí směn lze sčítat, zaměstnanci musí zůstat minimálně 2 týdny dovolené.
 • Překážky v práci nejsou důvodem pro krácení dovolené.

Převádění dovolené do dalšího roku

 • Do dalšího roku je možné dovolenou převádět, pokud zaměstnanec písemně požádá, zaměstnavatel mu nemusí vyhovět. Převádět lze pouze u zaměstnanců, kteří mají nárok na dovolenou delší než 4 týdny. Převést lze pouze nevyčerpanou část dovolené, na kterou vznikl nárok v daném roce a přesahuje 4 týdny.

Nárok na dovolenou

 • Vzniká po 4 týdnech nepřetržitého trvání pracovního poměru
 • Odpracováním alespoň 4násobku týdenní pracovní doby

Důležité údaje a data pro rok 2021

Připravili jsme pro Vás stručný přehled nejdůležitějších dat a částek pro podnikatele a OSVČ v roce 2021.

Najdete zde kurzy měn, vybrané hodnoty důležité pro OSVČ (minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění), základní částky týkající se pracovních cest, ceny PHM, nové částky zaručené mzdy v roce 2021 včetně příkladů, které pracovní pozice spadají do které skupiny a splatnost nejdůležitějších daní. 

Vybrané hodnoty rok 2021
Rozhodný příjem na DPP pro povinnou účast na zdr. a soc. poj (limit 300 hod.)10 000,- Kč
Minimální měsíční záloha OSVČ na zdr. poj – 13,5%2 393,- Kč
Minimální měsíční záloha hlavní činnosti OSVČ pro soc.poj – 29,2%2 588,- Kč
Minimální měsíční záloha vedlejší činnosti OSVČ pro soc.poj1 036,- Kč
Minimální dobrovolné nemocenské poj. OSVČ147,- Kč
Rozhodná částka pro vedlejší činnost85 059,- Kč
Sociální a zdravotní pojistné OSVČ
Splatnost záloh na zdravotní poj.První den měsíce až osmý den měsíce následujícího
Termín pro podání soc. a zdr. přehleduDo 30 dnů po termínu podání DAP
Splatnost doplatku soc. a zdr. pojistnéhoDo 8 dnů od podání přehledu
Splatnost daní
DPH
Měsíční plátciDo 25. následujícího měsíce
Čtvrtletní plátciDo 25. následujícího měsíce po konci čtvrtletí
Silniční daň
Datum podání přiznáníDo 31. 1. za rok předcházející
Doplatek daně31.1.
Zálohy15.4. /15.7/15.10./ 15.12.
Daň z nemovitostí
Datum podání přiznáníDo 31. 1. za rok předcházející, při změnách
Platba daně31.5.
Pokud je daň vyšší než 5000, lze platit ve dvou splátkách1. Záloha do 31.5.
2. Záloha do 30.11.
Daň z příjmu
Datum podání a platba daně31.3.
30. 6. v případě podání DP daňovým poradcem, či auditu účetnictví Do 3 měsíců po skončení hospodářského roku 
Zálohy pokud poslední daňová povinnost nepřekročila 30 000,- KčNeplatí se
Zálohy pokud poslední daňová povinnost překročila 30 000,- Kč, ale nepřekročila 150 000,- KčZáloha 40% do 15. 6. (do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období)
Záloha 40% do 15. 12. (do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období)
Zálohy pokud poslední daňová povinnost překročila 150 000,- KčZáloha 25% do 15.3 (do 15. dne třetího měsíce zdaňovacího období
Záloha 25% do 15.6 (do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období)
Záloha 25% do 15.9 (do 15. dne devátého měsíce zdaňovacího období)
Záloha 25% do 15.12 (do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období)
MěnaKurz ČNB k 31.12.2020
EUR – €26,245
GBP £29,190
PLN5,755
RUB28,692
CHF24,298
USD – $21,387
Zaručená mzda 2021
SkupinaHodinová mzda Měsíční (40 hodin/týden)
1. pomocnice v kuchyni, švadlena drobných úprav, uklízečka, doručovatel zásilek…90,50,-  Kč 15 200,- Kč
2. kopáč, lešenář do 10 m, sanitář, pokojská, trafikant, asfaltér…99,90,-  Kč 16 800,- Kč
3.  zedník, klempíř, instalatér a topenář, číšník, barman, holič a kadeřník…110,30,-  Kč 18 500,- Kč
4. zdravotní sestra, porodní asistentka, průvodce s tlumočením, kuchař specialista, krejčí v modelové a zakázkové výrobě…121,80,-  Kč20 500,- Kč
5. řidiči autobusů, mistr, dispečer, záchranář, personální a mzdová účetní, průzkumník trhu, učitel ve školce…134,40,-  Kč22 600,- Kč
6. obchodní referenty, správce sítí, tvůrce IT systému, samostatní projektanti rozsáhlých a náročných staveb…148,40,-  Kč24 900,- Kč
7. finanční experti, lékař, zubař, farmaceut, expert na marketing či programátor…163,90,-  Kč27 500,- Kč
8. odborníci na finanční a obchodní strategii organizací, makléře na finančním a kapitálovém trhu, špičkoví vědečtí pracovníci181,00,-  Kč30 400,- Kč
Pracovní cesty
Náhrada za 1km za použití soukromého, osobního vozidla4,40- Kč
Sazba tuzemské stravné – délka služební cesty 5-12 hodin91,- Kč
Sazba tuzemské stravné – délka služební cesty 12-18 hodin138,- Kč
Sazba tuzemské stravné – délka služební cesty nad 18 hodin217,- Kč
Ceny PHM 2021
Benzin s oktanovým číslem 9527,80 – Kč
Benzin s oktanovým číslem 9831,50 – Kč
Motorová nafta (diesel)27,20,- Kč
Elektřina – cena za 1 kWh5,- Kč
Základní sazby stravného 2021 do sousedních států
NěmeckoEUR45
RakouskoEUR45
PolskoEUR40
SlovenkoEUR35