Důležité údaje a data pro rok 2021

Připravili jsme pro Vás stručný přehled nejdůležitějších dat a částek pro podnikatele a OSVČ v roce 2021.

Najdete zde kurzy měn, vybrané hodnoty důležité pro OSVČ (minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění), základní částky týkající se pracovních cest, ceny PHM, nové částky zaručené mzdy v roce 2021 včetně příkladů, které pracovní pozice spadají do které skupiny a splatnost nejdůležitějších daní. 

Vybrané hodnoty rok 2021
Rozhodný příjem na DPP pro povinnou účast na zdr. a soc. poj (limit 300 hod.)10 000,- Kč
Minimální měsíční záloha OSVČ na zdr. poj – 13,5%2 393,- Kč
Minimální měsíční záloha hlavní činnosti OSVČ pro soc.poj – 29,2%2 588,- Kč
Minimální měsíční záloha vedlejší činnosti OSVČ pro soc.poj1 036,- Kč
Minimální dobrovolné nemocenské poj. OSVČ147,- Kč
Rozhodná částka pro vedlejší činnost85 059,- Kč
Sociální a zdravotní pojistné OSVČ
Splatnost záloh na zdravotní poj.První den měsíce až osmý den měsíce následujícího
Termín pro podání soc. a zdr. přehleduDo 30 dnů po termínu podání DAP
Splatnost doplatku soc. a zdr. pojistnéhoDo 8 dnů od podání přehledu
Splatnost daní
DPH
Měsíční plátciDo 25. následujícího měsíce
Čtvrtletní plátciDo 25. následujícího měsíce po konci čtvrtletí
Silniční daň
Datum podání přiznáníDo 31. 1. za rok předcházející
Doplatek daně31.1.
Zálohy15.4. /15.7/15.10./ 15.12.
Daň z nemovitostí
Datum podání přiznáníDo 31. 1. za rok předcházející, při změnách
Platba daně31.5.
Pokud je daň vyšší než 5000, lze platit ve dvou splátkách1. Záloha do 31.5.
2. Záloha do 30.11.
Daň z příjmu
Datum podání a platba daně31.3.
30. 6. v případě podání DP daňovým poradcem, či auditu účetnictví Do 3 měsíců po skončení hospodářského roku 
Zálohy pokud poslední daňová povinnost nepřekročila 30 000,- KčNeplatí se
Zálohy pokud poslední daňová povinnost překročila 30 000,- Kč, ale nepřekročila 150 000,- KčZáloha 40% do 15. 6. (do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období)
Záloha 40% do 15. 12. (do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období)
Zálohy pokud poslední daňová povinnost překročila 150 000,- KčZáloha 25% do 15.3 (do 15. dne třetího měsíce zdaňovacího období
Záloha 25% do 15.6 (do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období)
Záloha 25% do 15.9 (do 15. dne devátého měsíce zdaňovacího období)
Záloha 25% do 15.12 (do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období)
MěnaKurz ČNB k 31.12.2020
EUR – €26,245
GBP £29,190
PLN5,755
RUB28,692
CHF24,298
USD – $21,387
Zaručená mzda 2021
SkupinaHodinová mzda Měsíční (40 hodin/týden)
1. pomocnice v kuchyni, švadlena drobných úprav, uklízečka, doručovatel zásilek…90,50,-  Kč 15 200,- Kč
2. kopáč, lešenář do 10 m, sanitář, pokojská, trafikant, asfaltér…99,90,-  Kč 16 800,- Kč
3.  zedník, klempíř, instalatér a topenář, číšník, barman, holič a kadeřník…110,30,-  Kč 18 500,- Kč
4. zdravotní sestra, porodní asistentka, průvodce s tlumočením, kuchař specialista, krejčí v modelové a zakázkové výrobě…121,80,-  Kč20 500,- Kč
5. řidiči autobusů, mistr, dispečer, záchranář, personální a mzdová účetní, průzkumník trhu, učitel ve školce…134,40,-  Kč22 600,- Kč
6. obchodní referenty, správce sítí, tvůrce IT systému, samostatní projektanti rozsáhlých a náročných staveb…148,40,-  Kč24 900,- Kč
7. finanční experti, lékař, zubař, farmaceut, expert na marketing či programátor…163,90,-  Kč27 500,- Kč
8. odborníci na finanční a obchodní strategii organizací, makléře na finančním a kapitálovém trhu, špičkoví vědečtí pracovníci181,00,-  Kč30 400,- Kč
Pracovní cesty
Náhrada za 1km za použití soukromého, osobního vozidla4,40- Kč
Sazba tuzemské stravné – délka služební cesty 5-12 hodin91,- Kč
Sazba tuzemské stravné – délka služební cesty 12-18 hodin138,- Kč
Sazba tuzemské stravné – délka služební cesty nad 18 hodin217,- Kč
Ceny PHM 2021
Benzin s oktanovým číslem 9527,80 – Kč
Benzin s oktanovým číslem 9831,50 – Kč
Motorová nafta (diesel)27,20,- Kč
Elektřina – cena za 1 kWh5,- Kč
Základní sazby stravného 2021 do sousedních států
NěmeckoEUR45
RakouskoEUR45
PolskoEUR40
SlovenkoEUR35

Vánoční uzavření kanceláře

Celý rok pro vás poskytujeme co nejkvalitnější služby, což znamená i dodržování všech zákonem stanovených termínů. Rok 2020 byl velmi náročný, snažili jsme se a nadále se snažíme, poskytovat co nejlepší péči a zajistit veškeré úlevy a dotace, které bylo možné získat.

V letošním roce svátky Vánoční poskytují možnost odpočinku pro nabrání nových sil a trávení chvil v kruhu rodinném. Proto jsme se rozhodli uzavřít kancelář již v pátek 18. 12. 2020 a znovu ji pro vás otevřít v novém roce v pondělí 4. 1. 2021.

Samozřejmě pro vás budeme přes celé volno na telefonu či emailu a v případě naléhavých situací není problém nás kontaktovat.

Děkujeme

Za celý tým ACM Czech, s.r.o.

Ing. Vladimír Žďárský

Úspory energie – Výzva VI

Datum zahájení příjmu žádostí: 24. listopadu 2020
Datum ukončení příjmu žádostí 30. dubna 2021
Termín pro ukončení realizace: 30. června 2023

Podporované aktivity:

 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace
 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů
 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů mimo opatření vyjmenované v bodě 3.2 d) Výzvy
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky
 • instalace akumulace elektrické energie

Specifika:

 • skutečné místo dopadu realizovaného projektu musí být území ČR mimo NUTS 2 Praha; rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce), nýbrž skutečné místo realizace projektu = realizace výdajů, tedy skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu
 • Žadatel musí mít nabytá vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován a na vyzvání je povinen tato práva doložit.
 • Podporované CZ-NACE dle přílohy výzvy
 • Příjemce je povinen zachovat investice dle čl. 5.2 této Výzvy po dobu nejméně pěti (5) let (tří (3) let v případě malých a středních podniků) od přechodu projektu do centrálního stavu MS2014+: Projekt finančně ukončen ze strany ŘO, tj. nesmí být tato investice prodána nebo zcizena po výše uvedenou dobu.
 • K žádosti se musí přikládat Energetický posudek, podle § 9a odst. 1 písm. d) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, zpracovaný podle vyhlášky č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku, ve znění vyhlášky č. 309/2016 Sb., případně navazující novely

Výše podpory:

 • Dotace minimálně 0,5 mil Kč, maximálně 200 mil. Kč.
 • Výše dotace je 50% ZV pro malé podniky, 40% ZV pro střední podniky, 30% ZV pro velké podniky

Příjemce podpory:

Žadatelem/příjemcem může být podnikatelský subjekt, malý a střední podnik podle definice v Příloze I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014; nebo velký podnik

Indikátory:

 • Povinné k naplnění
  • 32300 Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů
 • Povinné k výběru
  • 36113 Snížení emisí CO2
  • 36111 Množství emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic

Pro podrobnou analýzu plnění podmínek výzvy nás prosím kontaktujte.

Kompenzační bonus pro podnikatele zasažené epidemií koronaviru

1. Bonusové období: 5. října – 4. listopadu 2020

2. Bonusové období 5. listopadu – 21. listopadu 2020

3. Bonusové období: 22. listopadu – 13. prosince 2020

Kdo má nárok na kompenzační bonus

 • Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, včetně osoby s přerušenou činností, pokud tak nastalo po 12. 3. 2020.
 • Subjektem kompenzačního bonusu je také fyzická osoba, která je společníkem společnosti s ručením omezeným, která má nejvýše dva společníky (fyzické osoby) jejíž podíl není představován kmenovým listem, nebo více společníků, pokud jsou členy jedné rodiny.
 • Osoba vykonávající práci na základě dohody (DPČ, DPP), pokud za 3 předcházející měsíce byla účastna nemocenského pojištění.

Podmínky poskytnutí

 • Obrat společnosti překročil v roce bezprostředně předcházející bonusovému období částku 180 000 Kč, nebo která předpokládá, že její obrat za první dosud neskončené zdaňovací období překročí částku 120 000 Kč,
 • činnost subjektu kompenzačního bonusu byla bezprostředně zakázaná či omezena
 • činnost subjektu kompenzačního bonusu byla alespoň z 80 % vyloučena v důsledku bezprostředního zákazu nebo omezení opatřením

Výše kompenzačního bonusu

 • 500,- Kč za den – celkem 15 500,- Kč za první období, 8 500,- Kč za druhé období, 6 500,- Kč za třetí období, celkem tedy 30 500,- Kč za obě období

Vyloučení ve dnech

 • V případě, že subjekt pobíral podporu v nezaměstnanosti
 • V případě, že subjekt obdržel jinou podporu v ČR nebo jiném členském státě EU na zmírnění následků pandemie (ANTIVIRUS, COVID – Nájemné, Kultura apod..)

Žádost o bonus

 • Nejpozději je možné podat 2 měsíce po skončení bonusového období
  • Do 5.1.2021 pro první období
  • Do 22.1.2021 pro druhé období
  • Do 15.2.2021 pro třetí období
 • Žádost se vyplní ZDE, v online formuláři
 • Žádost vytiskněte, podepište, naskenujte, nebo vyfoťte a zašlete na příslušný email FÚ – ten naleznete přímo v žádosti po vyplnění příslušného FÚ
 • Pokud máte datovou schránku, lze žádost poslat její pomocí na příslušný FÚ
 • Žádost lze také zaslat poštou či osobně předat na podatelně příslušného FÚ

Více informací naleznete ZDE

S žádostí Vám samozřejmě rádi pomůžeme, neváhejte nás kontaktovat.

Krizové ošetřovné pro OSVČ

Uzavření škol: 14. října 2020
Stanovené období: 14. října – 31. října 2020
Datum podání žádosti: 9. listopad – 9. prosinec 2020

Podmínky

OSVČ na hlavní činnost vymezená v čl. 3 Programu podpory, která na základě usnesení vlády k přijetí krizových opatření proti šíření infekce COVID-19 nemůže plnohodnotně vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

 • dítě do 10 let věku;
 • předškolní dítě, které nemůže navštěvovat školské zařízení na území České republiky z důvodu nařízení karantény nebo uzavření školského zařízení;
 • nezaopatřené dítě (děti) maximálně do věku 26 let, které/á je/jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost);
 • osobu/y, která/é z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/é na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I.

O dotaci nemůže žádat, pokud nedoloží, že je OSVČ na hlavní činnost:

 • Společník VOS;
 • Komplementář KS;
 • Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu obchodní korporace.

Formulář:

 • Formulář naleznete zde (dostupný od 9. 11. 2020);
 • Žadatel vyplní formulář a zašle datovou schránkou, či podepsaný originál poštou;
 • Potvrzení o uzavření školského zařízení není třeba, ve formuláři se musí uvést název, adresa a webové stránky školského zařízení.

Výše ošetřovného:

 • Ošetřovné činí 400,- Kč za den

Specifická data v rámci ošetřovného:

 • 26.10 a 27.10 – nárok na ošetřovné náleží
 • 28. 10. – ošetřovné bude náležet, jedná se o státní svátek
 • 29.10 a 30. 10. – nárok nenáleží
 • 31. 10. a 1. 11. – nárok náleží

Detailní podmínky výzvy naleznete zde.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Antivirus – podpora zaměstnanosti

Podpora zaměstnanosti v podobě programu ANTIVIRUS byla prodloužena do konce roku.

V platnosti zůstává režim A beze změn, stejně tak režim B. Nově je součástí i režim A+.

Režim A

 • V případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku;
 • Týká se zaměstnanců v karanténě i covid pozitivní – na neschopence musí být uvedena karanténa, nebo musí zaměstnanec doložit, že byl pozitivní – lékařská zpráva, potvrzení hygienické stanice apod.

Režim A +

 • Týká se pouze zaměstnavatelů, jejichž provoz byl nuceně uzavřen (či významně omezen) krizovými opatřeními. Netýká se nařízené karantény;
 • Náhrada mzdy zaměstnanci je 100% průměrného redukovaného výdělku;

Režim B

 • Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku
 • Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku
 • Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku

Výše příspěvku

 • Režim A – 80% náhrady mzdy včetně odvodů – max. 39 000,- Kč/ zaměstnanec
 • Režim A+  – 100% náhrady mzdy včetně odvodů – max. 50 000,- Kč/ zaměstnanec
 • Režim B – 60% náhrady mzdy včetně odvodů – max. 29 000,- Kč/ zaměstnanec

 Podmínky pro nárok na kompenzace  

 • Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce;
 • Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď;
 • Týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění;
 • Zaměstnavatel musí nejprve vyplatit mzdu a odvést odvody;

Informace platné k 4. 11. 2020.

Krizové ošetřovné

Vzhledem k přetrvávající pandemii coronaviru byly dne 14.10.2020 uzavřeny vzdělávací zařízení. V návaznosti na toto opatření bylo schváleno krizové ošetřovné ve výši 70% redukovaného denního vyměřovacího základu.

Podmínky

 • Nárok na ošetřovné mají zaměstnanci pracující na HPP, DPP i DPČ, pokud je za ně odváděno sociální pojištění.
 • Zaměstnanec nemůže vykonávat práci z důvodu pečování o dítě do 10 let věku, nebo o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby bez omezení věku, nebo o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení, nebo o děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.
 • Rodiče se můžou v péči o dítě střídat.

Formulář:

 • Předvyplněný formulář předají rodiče zaměstnavateli, ten vyplní jeho druhou část a předají na OSSZ.
 • Formulář naleznete zde.
 • Potvrzení o uzavření školského zařízení není třeba, součástí formuláře je čestné prohlášení žadatele.
 • Návod na vyplnění formuláře naleznete zde.

Výše ošetřovného:

 • Ošetřovné činní 70% redukovaného denního vyměřovacího základu, minimálně 400,- Kč za den v případě plného úvazku.

Specifická data v rámci ošetřovného:

 • 26.10 a 27.10 – nárok na ošetřovné náleží
 • 28. 10. – ošetřovné bude náležet, jedná se o státní svátek
 • 29.10 a 30. 10. – nárok nenáleží
 • 31. 10. a 1. 11. – nárok náleží

COVID – Ubytování

Byla vyhlášena výzva na podporu ubytovacích kapacit zavřených z důvodu vládních nařízení proti šíření koronaviru.

MMCR představilo výzvu na podporu ubytovacích zařízení za období 14.3.-24.5.2020, tedy za celkem 72 dní.

Dotace se odvíjí od kategorie ubytování a obsazenosti a je ve výší od 100 Kč na den a pokoj až po 330 Kč na den a pokoj. 

Žádosti budou přijímány od 11.9.2020 a příjem bude ukončen 30.10.2020.

Se zpracováním žádostí a seznámení s detaily výzvy nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám pomůžeme. 

OPPIK Technologie

Přinášíme informace o nově otevřené výzvě z programu Technologie.

Výzva je zaměřena na digitální transformaci podniku a využitý moderních systému a automatizaci.

Více podrobností se dozvíte v přiloženém souboru. Pro lepší orientaci jsme připravili vzorově vyplněný formulář.

Každý projekt bude hodnocen v 10 kategoriích. Na začátku musí dosáhnout minimálně 13 bodů.

Po realizaci projektu musí díky digitální transformaci získat alespoň 50 bodů.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat