Registrace k DPH

Registrace k DPH

Registrace k DPH může nastat ze dvou důvodů:

 • Prvním je překročení obratu (všechny příjmy) stanoveným zákonem (2022–1 milion, 2023–2 miliony Kč) za 12 měsíců po sobě jdoucích, nikoli tedy za kalendářní rok.
 • Druhý je dobrovolná registrace k DPH.  

Co si připravit k registraci

 • Základní identifikační údaje – IČO, DIČ, jméno, sídlo,
 • Číslo účtu – tento účet bude zveřejněn a pouze na zveřejněný účet je možné přijímat platby za faktury s DPH, stejně tak je nutné z tohoto účtu DPH platit finančnímu úřadu. Je možné zveřejnit více účtů.
 • Potvrzení o vedení účtu – toto potvrzení vám vydá banka, případně je možné ho přímo stáhnout v internetovém bankovnictví. Dokládá se tím FÚ, že účet je skutečně váš.

Registrace z důvodu překročení obratu

 • Máte povinnost registrovat se do 15 dnů po skončení měsíce, kdy došlo k překročení obratu. Plátcem DPH se stáváte počínaje měsícem následujícím po podání registrace.
  • Tedy pokud v listopadu překročíte obrat, do 15. prosince se registrujete a od 1. ledna jste plátci DPH.
 • K registraci je kromě dokladů uvedených výše nutné doložit obraty za 12 měsíců předcházejících měsíci, kdy máte povinnost se registrovat. Obraty si připravte za každý měsíc samostatně.   

Dobrovolná registrace

 • V některých případech může být výhodnější požádat o dobrovolnou registraci.
 • V tomto případě je nutné k registraci, kromě dokladů uvedených výše, přiložit stručný podnikatelský záměr a předpokládané obraty.  

Formulář je možné na FÚ podat pouze v elektronické formě.

S celou registrací Vám rádi pomůžeme.                

Novela silniční daně platná zpětně od 1.1.2022

Zákon č. 142/2022 Sb. upravuje silniční daň za zdaňovací období 2022. Největší změny přinášíme níže.

Předmět daně

Nově jsou předmětem daně pouze vozidla kategorie N2 a N3 a jejich přípojná vozidla O3 a O4.

 • N2 – nákladní automobil převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 12 tun
 • N3 – nákladní automobil převyšující 12 tun
 • O3 – přípojná vozidla převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 10 tun
 • O4 – přípojná vozidla převyšující 10 tun

Výše daně

 • U nákladních vozidel výše daně záleží na počtu náprav a maximální povolené hmotnosti – viz příloha zákona o silniční dani
 • U přípojných vozidel s největší povolenou hmotností do 12 t je silniční daň nulová, s hmotností převyšující 12 t je to 3 600,- Kč
 • Vozidla, která jsou předmětem daně, ale daň je nulová se do přiznání neuvádí.

Poplatník

Poplatníkem daně již není zaměstnavatel, neboť osobní automobily již nejsou předmětem daně.

Daňové přiznání a zálohy

 • Daňové přiznání se podává do 31.1. kalendářního roku následujícím po zdaňovacím období (kalendářní rok)
 • Pokud je daň nižší než 100.- Kč, neplatí se
 • Nově se neplatí zálohy.

Již uhrazené zálohy

 • Zálohy zaplacené v roce 2022 jsou přeplatkem na dani. Lze požádat o jejich vrácení, či převedení na jinou daň.

Podrobnější informace zde.

Změna vyhlášených cen PHM

S platností od 14.5.2022 se mění výše vyhlášených cen PHM používaných pro výpočet cestovních náhrad. Vyhláška .č 116/2022 Sb. tak reaguje na prudký růst cen.

Nové ceny PHM

 • Benzin 95 oktanů – 44,50,- Kč
 • Motorová nafta – 47,10,- Kč

Ke změně ceny za 1 kilowatthodinu došlo již v v březnu letošního roku a to na 6,- Kč.

Cena za benzin 98 oktanů se nemění a zůstává tedy 40,50,- Kč.

Odhlášky zaměstnanců od 1.4.2022

Od 1.4.2022 došlo ke změně pravidel a povinností při odhlášení zaměstnance na OSSZ.

Nově jsou součástí formuláře podávaného na OSSZ informace potřebné pro výpočet a přiznání podpory v nezaměstnanosti.

Dojde tak k částečnému snížení administrativní zátěže, OSSZ předá potřebné informace přímo Úřadu práce a není nutné vyplňovat druhý samostatný formulář, nicméně rozsah údajů je stejný .

Novela zákona sebou přináší i nové termíny a to povinnost podat odhlášku do 8 kalendářních dnů ode dne skončení zaměstnaní.

Pokud nebude tato povinnost splněna, může být uložena pokuta za nepodání odhlášky až ve výši 20 000,- Kč a za nesplnění oznamovací povinnosti až ve výši 100 000,- Kč


Za pozdní podaní nebo nepodání může být tedy uložena pokuta až ve výši 120 000,- Kč.

Proto je nezbytné informovat účetní a mzdové účtárny o ukončení pracovního poměru okamžitě.

Jen tak bude možné splnit veškeré legislativní požadavky a předejít tak pokutám.

Odpuštění záloh na silniční daň 2022

Vzhledem k mimořádným událostem vedoucím ke zvýšení cen paliv, ministr financí rozhodl o odpuštění záloh na silniční daň. Konkrétně se jedná o zálohy splatné v termínech 19.4., 15.7., 17.10. a 15.12. 2022. Zálohy jsou prominuty všem majitelům osobních automobilů, a dodávek do 12 tun. Stejně tak všem dopravcům.

Zálohy jsou odpuštěny všem poplatníkům bez rozdílu a bez nutnosti tuto skutečnost oznamovat správci daně.

Došlo pouze k prominutí záloh nikoli k dani samotné.

Současně se připravuje novela zákona o silniční dani. Ta by měla přinést značné zúžení okruhu plátců této daně. Nově by se silniční daň měla platit pouze za vozidla přesahující 12tun. Tato novela by měla platit již za zdaňovací období 2022.

Dotace z Národní plánu obnovy na výstavbu fotovoltaických systémů

MPO představilo dotační titul z Národního plánu obnovy na výstavbu FVE pro podnikatele.

Níže přinášíme základní podmínky a údaje.

 • Zahájení příjmu žádostí je 22.3. od 13:00, ukončení pak 30.6.2022.
 • Nejzazší datum realizace projektu je 30.11.2023
 • Podporována je výstavba FVE na podnikatelských budovách včetně přístřešku, obytné budovy, či budovy pro rodinnou rekreaci nejsou podporovány.
 • Instalovaný výkon od 1kWp do 1MWp
 • Akumulace energie bude podporována pouze jako součást výstavby FVE.
 • Indikátor je stanoven pouze jeden – zvýšení instalovaného výkonu FVE

Žadatel

 • Musí být podnikající osoba s přiděleným IČ
 • Musí vést účetnictví nebo rozšířenou daňovou evidence.
 • Musí mít před podáním žádosti zveřejněné skutečné majitele a závěrky. 

Způsobilé výdaje

 • Jsou náklady na instalaci a pořízení FVE včetně akumulace a dále projektová dokumentace.

Míra podpory

 • 35% pro FVE
 • 50% pro akumulaci, mimo území Prahy
 • 45% pro akumulaci na území Prahy
 • Míra podpory pro FVE s instalovaným výkonem od 1kWp do 100kWp bez bateriového úložiště:
  • y = -0,0404*x+29,04
   • x je instalovaný výkon FVE
   • y jsou maximální způsobilé výdaje na 1 kWp instalovaného výkonu
   • následně se tyto maximální náklady (y) vynásobí instalovaným výkonem FVE (x) a získáme maximální způsobilé výdaje
   • z nich následně můžeme žádat 35% na samotnou FVE
 •  Výpočet pro větší FVE je odlišný, stejně tak se odlišně počítá dotace na samotné bateriové úložiště.

Další podmínky

 • Žadatel musí mít vlastnická nebo jiná práva k objektu.
 • Doba udržitelnosti je 5 let.
 • Kapacita baterie nesmí překročit 1kWh/kWp instalovaného výkonu 

Dokumenty k žádosti

 • Příloha č. 1 Výzvy – posouzení shody parametrů FVE – musí být vypracována fyzickou osobou oprávněnou dle zvláštního předpisu
 • Smlouva o připojení výrobny elektřiny
 • Dokumenty k prokázání vlastnických nebo jiných práv k nemovitosti
 • Výpis údajů z evidence skutečného majitele

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

Školení interních auditorů

Zveme Vás na školení interních auditorů systémů řízení.
Proškolený interní auditor není jen podmínka normy, ale také Vám pomůže lépe řídit a udržovat zavedený sytém ve Vaší společnosti a pomůže tak dosáhnout lepších výsledků a výkonosti celé společnosti.
Pro co nejlépe připravený seminář si Vás dovolujeme požádat o vyplnění přiloženého dotazníku.

Termín školení 2.6.2022 od 9:00

Místo: Kampus Technické univerzity v Liberci, budova G

Obsah školení

 • Seznámení se základními požadavky normy ISO19011:2018
 • Kontext organizace – význam, požadavky, nástroje
 • Vedení organizace – odpovědnost managementu, zaměření na zákazníka
 • Řízení rizik
 • Politika a cíle, plánování
 • Podpora – řízení zdrojů, monitorování a měření, znalosti, kompetence, povědomí
 • Řízení provozu, komunikace, výroba a poskytování služeb
 • Externě poskytované procesy
 • Řízení neshodných výstupů
 • Hodnocení výkonnosti
 • Představení exkluzivních možností spolupráce TUL na projektech VaV a jiných.
 • Možnost exkurze do CXI TUL (Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace)

Konec školení mezi 14 a 15 hodinou, následně bude pro zájemce organizovaná prohlídka prostor CXI TUL.


Všichni účastnící školení obdrží písemný materiál k tématu a osvědčení o absolvování kurzu

Cena:

3 500,- Kč bez DPH,

3 000,- Kč bez DPH pro stávající klienty ACM Czech, s.r.o. nebo REGIOINFO, s.r.o.

V případě zájmu prosím uhraďte částku na účet: 78-6249440287/0100 a jako VS uveďte IČ Vaší společnosti a do zprávy pro příjemce jméno společnosti.

Ukončení Daňového portálu

Dne 28.2.2022 bude ukončen Daňový portál. Jeho ukončením dojde k ukončení služby daňové informační schránky. Dále již nebude možné vyplňovat elektronická podání pro Finanční správu (EPO)

Nově budou všechny tyto služby dostupné v modernizovaném prostředí na portálu MOJE daně. Ten je v provozu již února loňského roku.

Modernizovaný portál bude mimo jiné nabízet předvyplněné formuláře po přihlášení pomocí datové schránky nebo jiného nástroje (identita občana), možnost odeslat vybrané formuláře přímo z portálu bez nutnosti dalšího přihlašování.

Nový portál naleznete na drese https://adisspr.mfcr.cz/pmd/home

Nová služba ČSSZ – Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ

Česká Správa sociálního zabezpečení představila novou službu pro OSVČ, která nahrazuje každoroční inventuru pohledávek posílanou všem OSVČ.

Nová služba je dostupná pomocí ePortálu, kde OSVČ nalezne informace o stanovených zálohách na daný rok, zaplacených zálohách i dlužných částkách.

Součástí je i přímý odkaz na vyplnění Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za předcházející rok.

Přihlášení je možné pomocí datové schránky podnikající osoby, eIdentita občana nebo Bankovní identita.

Data, která ve službě naleznete, jsou aktualizována jednou měsíčně – k 5. dni daného měsíce.

Zároveň již nebude za rok 2021 zasílán OSVČ inventární přehled pohledávek.

Služba je dostupná na stránkách https://eportal.cssz.cz/web/portal po přihlášení.

Vykazování pozitivního testu zaměstnance

S povinným testováním všech zaměstnanců od pondělí 17.1.2022 dojde i k upravě, jakým způsobem má zaměstnavatel postupovat v případě pozitivního antigenního testu zaměstnance.

Nově bude každý záchyt uvádět do Informačního systému infekčních onemocnění (ISIN) na webu https://samotestovani.uzis.cz/ . Ten bude spuštěn právě v pondělí 17.1.2022

Přihlášení proběhne pomocí datové schránky zaměstnavatele. Pozor je potřeba použít přístup, který má dostatečná práva k danému subjektu. Formulář je rozdělen na tři části.

Část zaměstnavatel

IČO společnosti a název se vyplní automaticky, stejně tak adresa společnosti. Adresu bude možné změnit, pokud nebude odpovídat. Bude nutné doplnit emailovou adresu zaměstnavatele pro kontaktní účely, především pro zaslání potvrzení o vystavení eNeschopenky.

Část zaměstnanec

Doplníte údaje o testované osobě. Pokud se jedná o občana ČR, budou data automaticky ověřena v databázi občanů, proto je nutné údaje vyplnit přesně, ideálně dle občanského průkazu.

Část samo-test

Vyplňují se pouze pozitivní testy. Bude možné zadávat data maximálně 5 dní zpětně. Datum testu se vyplní automaticky dle aktuálního data, lze jej ovšem upravit. Zde bude možné zvolit, zda zaměstnanec chce vystavit neschopenku či nikoli.

Pokud jsou veškerá data správně vyplněná, objeví se po uložení potvrzení a souhrn zadaných údajů.

Data jsou zpracovány automaticky. Výstupem je SMS s informací o nařízené karanténě a případném (ne)vystavení neschopenky. Začátek neschopenky i karantény je datum provedeného testu. Dalších 5 dní od tohoto data běží karanténa.

Zatím nebude možné zadávat více záznamů najednou, pro každý pozitivní záchyt tedy bude nutné vytvořit samostatný záznam. Od druhého týdne samo testování se počítá s možností nahrávání dat do systému.