Důležité údaje a data pro rok 2024

Připravili jsme pro Vás stručný přehled nejdůležitějších dat a částek pro podnikatele a OSVČ v roce 2024.

Najdete zde kurzy měn, vybrané hodnoty důležité pro OSVČ (minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění), základní částky týkající se pracovních cest, ceny PHM, nové částky zaručené mzdy v roce 2024 včetně příkladů, které pracovní pozice spadají do které skupiny a splatnost nejdůležitějších daní. 

Práce na dohodu konaných mimo pracovní poměr v roce 2024

AKTUALIZACE 1/24

Došlo k posunutí platnosti daného zákona a tím i některých změn. Nově jsou změny ohledně dohod platné od 1.7.2024. Do poloviny roku jsou podmínky stejné jako v roce 2023.

Obecně

 • Zaměstnanec pracující na dohodu musí mít obdobná práva jako zaměstnanec na hlavní pracovní poměr.
 • Od 1.10.2023 musí zaměstnanec pracující na dohodu obdržet písemný rozvrh pracovních směn minimálně 3 dny (72 hodin) dopředu
 • Nově se od 1.10.2023 na dohody vztahuje:
  • Přestávka v práci, doba odpočinku;
  • Překážky v práci;
  • Přípatky nebo náhradní volno za práci ve svátek, v noci, ve ztíženém prostředí, za práci o sobotách a nedělích.

Dohody o provedení práce – DPP

 • Limit 300 hodin ročně.
 • Všechny dohody se budou hlásit na OSSZ.
  • Vznik/zánik dohod do 8 dní.
  • Následně výdělek za daný kalendářní měsíc.
 • Nadále nenáleží cestovní náhrady.
 • Pokud zaměstnanec odpracoval v uplynulých 12 měsících alespoň 180 dní na dohodu u jednoho zaměstnavatele, může zaměstnanec požádat o převod na HPP, zaměstnavatel má povinnost písemně odpověď do jednoho měsíce.
 • Zaměstnanec má povinnost ohlásit, zda pracuje na dohodu u jiného zaměstnavatele.
 • Nové limity pro dohody
  • 25% průměrné mzdy po zaokrouhlení na celé pětisetkoruny dolů
   • Pro rok 2024 to je 10 500,- Kč
  • Součet dohod u všech zaměstnavatelů – nově limit 40% průměrné mzdy po zaokrouhlení na celé pětisetkoruny dolů
   • Pro rok 2024 to je 17 500,- Kč
 • Prakticky
  • Pokud si zaměstnanec u více zaměstnavatelů vydělá na dohody více než 17 500,- za měsíc, podléhá tato mzda nemocenskému pojištění.
  • Po skončení měsíce má zaměstnavatel povinnost ohlásit do 20. dne měsíce následujícího výši příjmu. OSSZ následně zpracuje tyto informace a případně uloží všem dotčeným zaměstnavatelům doplatit sociální pojištění. Stejně tak vyzve zaměstnance k doplacení jeho podílu na sociálním pojištění.
  • Postup zdravotních pojišťoven zatím není známý.   

Dohody o pracovní činnosti – DPČ

 • DPČ se zásadně nemění od současné úpravy, ale výše zmíněné úpravy DPP se vztahují i na DPČ.

Změny v Zákoníku práce platné od 1.10.2023

Od 1.10.2023 vstupují v platnost některé změny Zákoníku práce, většina jich však vstoupí v platnost až od nového roku. Níže naleznete souhrn aktuálních změn.

Informační povinnost zaměstnavatel

Nově má zaměstnavatel povinnost informovat zaměstnance do 7 dní (dříve 30) od nástupu do zaměstnání o povinnostech vyplýváních z pracovního poměru a to písemně.

DPP a DPČ

Nově musí mít určený rozvrh pracovního doby a zaměstnanec s ním musí být seznámen nejpozději 3 dny před začátkem první směny daného období. Je možné sjednat i kratší, či delší dobu.

Nově mají zaměstnanci pracující na DPP a DPČ nárok na příplatky za práci dle § 115-118 zákoníku práce.

Dále mají nárok na překážky v práci zaměstnance i zaměstnavatele.

Zaměstnanec, který vykonává práci pro jednoho zaměstnavatele po dobu delší než 180 dní v uplynulých 12 měsících, je oprávněn požádat o zaměstnání v pracovním poměru.  Zaměstnavatel je povinen do jednoho měsíce podat písemné stanovisko.

Doručování písemností zaměstnancům

V některých případech bude možné použit elektronické způsoby komunikace, a to i bez elektronického podpisu.

Práce na dálku – home office

Bude možná pouze po dohodě se zaměstnavatelem.

Tato dohoda musí být písemná.

Nově bude možné home office nařídit, ale pouze pokud půjde o opatření stanovené orgánu veřejně moci.

Zaměstnanec má právo na náhradu nákladů, ty mohou být uhrazeny na základě prokázaných nákladů, nebo paušální částkou. Paušální částka přísluší za každou započatou hodinu práce na dálku a pro rok 2023 je stanovena na 4,60.- Kč za hodinu.

Náhrada do vyhlášené výše není součástí mzdy, jedná se o nezdanitelný příjem. Pokud se zaměstnavatele rozhodne poskytovat vyšší náhradu, tento rozdíl již je součástí mzdy a podléhá zdanění.

Vyhlášena cena nafty od 1.7.2023

Od 1.7.2023 se mění vyhlášena cena za 1 litr motorové nafty pro účely cestovních náhrad.

Nová hodnota je 34,40 Kč

Nahrazuje se tak dosavadní hodnota 44,10 Kč za litr.

ForeFront Certification

S radostí oznamujeme, že se naše společnost stala hrdým partnerem přední certifikační společnosti s globálním dosahem ForeFront Certification ltd. Tato spolupráce posílí naši schopnost poskytovat vám nejvyšší standardy a kvalitu v našich službách.

Certifikace je důležitým prvkem moderního světa podnikání. Pomáhá zajišťovat, že vaše společnost splňuje mezinárodně uznávané normy a standardy v oblastech jako kvalita, bezpečnost, životní prostředí a další. Spolupráce s tímto respektovaným certifikačním partnerem nám umožňuje nabízet vám pouze ty nejlepší služby.

Vzhledem k globálnímu dosahu ForeFront Certification ltd. budeme schopni působit s jistotou a důvěrou po celém světě. Síť partnerů a odborníků zajišťuje, že jsme schopni přistupovat k nejnovějším poznatkům a technologiím ve světě obchodu a průmyslu. Tím se zvětšuje naše kapacita neustále se rozvíjet a inovovat, abychom vám mohli přinášet inovativní a konkurenceschopné řešení.

Pro nás je tato spolupráce důležitým milníkem, který nás motivuje k dalšímu zdokonalování našich procesů a poskytovaných služeb. Jsme si vědomi, že vaše důvěra a spokojenost jsou základem našeho úspěchu, a naše partnerství s certifikační společností ForeFront Certification ltd. je dalším důkazem našeho závazku k vám.

Věříme, že tato nová etapa našeho podnikání přinese mnoho výhod pro naše zákazníky a partnery. Budeme se nadále snažit překračovat očekávání a vybírat nejlepší cesty, které přinášejí vzájemný prospěch všem zúčastněným stranám.

Děkujeme vám za vaši podporu a důvěru, kterou jste nám vložili. Společně se těšíme na budoucí úspěchy a další společné projekty.

Zálohové faktury a daňový doklad k přijaté platbě

Zálohová faktura

 • Zálohová faktura, proforma faktura, výzva k platbě, atd – vše označuje zálohovou fakturu.
 • Zálohová faktura není daňovým ani účetním dokladem a neslouží jako podklad v účetnictví.
 • Výhodou je, že do zaplacení zálohové faktury se nemusí odvádět DPH.

Vystavení zálohové faktury a náležitosti

 • Zálohová faktura není daňovým ani účetním dokladem, nemá tedy předepsané náležitosti.
 • Pouze nesmí obsahovat datum zdanitelného plnění.
 • Měla by obsahovat:
  • Identifikaci obou stran,
  • Datum vystavení,
  • Datum splatnosti,
  • Popis objednaného zboží či služby.

Zaplacená zálohová faktura

 • Po zaplacení zálohové faktury (v případě plátce DPH) vzniká povinnost vystavit Daňový doklad k přijaté platbě.
 • Datum zdanitelného plnění tohoto dokladu je shodné s datem úhrady této faktury
 • Platbou vzniká povinnost přiznat DPH.
 • Faktury v režimu přenesené daňové povinnosti (reverse charge) podléhají speciálnímu režimu – nevystavuje se daňový doklad k přijaté platbě.  

Finální faktura  

 • Po dodání zboží, či poskytnutí služby vystavíme standardní fakturu, kde bude záloha odečtena, a to včetně DPH.

Stravenky a stravenkový paušál v roce 2023

Stravné 2023

Tuzemské stravné v roce 2023 pro soukromou sféru:

 • Délka pracovní cesty 5–12 hodin – 129,- Kč
 • Délka pracovní cesty 12–18 hodin – 196,- Kč
 • Délka pracovní cesty 18 hodin a déle – 307,- Kč

Stravenky 2023

Maximální daňově uznatelný náklad zaměstnavatele: 107,10,- Kč

Optimální cena stravenky je tedy 194,73,- Kč

Stravenkový paušál 2023

Počítá se jako 70 % z maximální hodnoty stravného na jednodenní pracovní cestě v délce do 12 hodin.

 • Maximální hodnota stravného je 153,- Kč
 • 70 % – 107,10,- Kč

Maximální daňově uznatelný stravenkový paušál v roce 2023 činní 107,10,- Kč.  

Důležité údaje a data pro rok 2023

Připravili jsme pro Vás stručný přehled nejdůležitějších dat a částek pro podnikatele a OSVČ v roce 2023.

Najdete zde kurzy měn, vybrané hodnoty důležité pro OSVČ (minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění), základní částky týkající se pracovních cest, ceny PHM, nové částky zaručené mzdy v roce 2023 včetně příkladů, které pracovní pozice spadají do které skupiny a splatnost nejdůležitějších daní. 

Mimořádné odpisy v roce 2023

Novela zákona počítá s pokračováním mimořádných odpisů v roce 2023.

Jedná se o majetek z první nebo druhé odpisové skupiny pořízený v roce 2022 nebo 2023.

Majetek první odpisové skupiny bude možné odepsat za 12 měsíců namísto od standartních 3 let. Odpisy jsou rovnoměrné po celou dobu odepisování (vstupní cena se vydělí 12).

Majetek druhé odpisové skupiny bude možné odepsat za 24 měsíců namísto 5 let. V prvních 12 měsících se odepíše 60% a zbylých 40% se odepíše v druhém roce odepisování.

Vybrané podmínky

 • Majetek je nový a poplatník je prvním odepisovatelem.
 • Mimořádné odpisy nelze přerušit.
 • Odpisy musí být zahájeny v měsíce následujícím po měsíce zařazení majetku.
 • Majetek odepisovaný mimořádnými odpisy není možné technicky zhodnotit. Technické zhodnocení se zařadí jako samostatná položka do příslušné odpisové skupiny a odepisuje se samostatně.