Zvýšení stravenkového paušálu a cestovních náhrad od 20.8.2022

V reakci na inflaci a zdražování potravin, došlo s platností od 20.8.2022 ke zvýšení cestovních náhrad, stravenkového paušálu a byla vyhlášena nová cena PHM za benzin s oktanovým číslem 98.

V tabulce níže naleznete výše stravného do 20.8 a nové, zvýšené stravné od 20.8.2022  

Pracovní cestyDo 19.8.Od 20.8.
Náhrada za 1km za použití soukromého, osobního vozidla4,70- Kč4,70,- Kč
Sazba tuzemské stravné – délka služební cesty 5-12 hodin99,- Kč120.- Kč
Sazba tuzemské stravné – délka služební cesty 12-18 hodin151,- Kč181,- Kč
Sazba tuzemské stravné – délka služební cesty nad 18 hodin237,- Kč284,- Kč

Toto zvýšení má přímý vliv na stravenkový paušál, ten může být stanoven do výše 70% horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného. Od 20.8.2022 tedy 99,40.- Kč

Vyhlášené ceny PHM se měnili tento rok již několikrát, zde jsou aktuálně platné ceny od 20.8.2022 včetně nové ceny za benzin s oktanovým číslem 98.

Ceny PHM 2022
Benzin s oktanovým číslem 9544,50 – Kč
Benzin s oktanovým číslem 9851,40 – Kč
Motorová nafta (diesel)47,10,- Kč
Elektřina – cena za 1 kWh6- Kč

Registrace k DPH

Registrace k DPH

Registrace k DPH může nastat ze dvou důvodů:

 • Prvním je překročení obratu (všechny příjmy) stanoveným zákonem (2022–1 milion, 2023–2 miliony Kč) za 12 měsíců po sobě jdoucích, nikoli tedy za kalendářní rok.
 • Druhý je dobrovolná registrace k DPH.  

Co si připravit k registraci

 • Základní identifikační údaje – IČO, DIČ, jméno, sídlo,
 • Číslo účtu – tento účet bude zveřejněn a pouze na zveřejněný účet je možné přijímat platby za faktury s DPH, stejně tak je nutné z tohoto účtu DPH platit finančnímu úřadu. Je možné zveřejnit více účtů.
 • Potvrzení o vedení účtu – toto potvrzení vám vydá banka, případně je možné ho přímo stáhnout v internetovém bankovnictví. Dokládá se tím FÚ, že účet je skutečně váš.

Registrace z důvodu překročení obratu

 • Máte povinnost registrovat se do 15 dnů po skončení měsíce, kdy došlo k překročení obratu. Plátcem DPH se stáváte počínaje měsícem následujícím po podání registrace.
  • Tedy pokud v listopadu překročíte obrat, do 15. prosince se registrujete a od 1. ledna jste plátci DPH.
 • K registraci je kromě dokladů uvedených výše nutné doložit obraty za 12 měsíců předcházejících měsíci, kdy máte povinnost se registrovat. Obraty si připravte za každý měsíc samostatně.   

Dobrovolná registrace

 • V některých případech může být výhodnější požádat o dobrovolnou registraci.
 • V tomto případě je nutné k registraci, kromě dokladů uvedených výše, přiložit stručný podnikatelský záměr a předpokládané obraty.  

Formulář je možné na FÚ podat pouze v elektronické formě.

S celou registrací Vám rádi pomůžeme.                

Novela silniční daně platná zpětně od 1.1.2022

Zákon č. 142/2022 Sb. upravuje silniční daň za zdaňovací období 2022. Největší změny přinášíme níže.

Předmět daně

Nově jsou předmětem daně pouze vozidla kategorie N2 a N3 a jejich přípojná vozidla O3 a O4.

 • N2 – nákladní automobil převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 12 tun
 • N3 – nákladní automobil převyšující 12 tun
 • O3 – přípojná vozidla převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 10 tun
 • O4 – přípojná vozidla převyšující 10 tun

Výše daně

 • U nákladních vozidel výše daně záleží na počtu náprav a maximální povolené hmotnosti – viz příloha zákona o silniční dani
 • U přípojných vozidel s největší povolenou hmotností do 12 t je silniční daň nulová, s hmotností převyšující 12 t je to 3 600,- Kč
 • Vozidla, která jsou předmětem daně, ale daň je nulová se do přiznání neuvádí.

Poplatník

Poplatníkem daně již není zaměstnavatel, neboť osobní automobily již nejsou předmětem daně.

Daňové přiznání a zálohy

 • Daňové přiznání se podává do 31.1. kalendářního roku následujícím po zdaňovacím období (kalendářní rok)
 • Pokud je daň nižší než 100.- Kč, neplatí se
 • Nově se neplatí zálohy.

Již uhrazené zálohy

 • Zálohy zaplacené v roce 2022 jsou přeplatkem na dani. Lze požádat o jejich vrácení, či převedení na jinou daň.

Podrobnější informace zde.

Změna vyhlášených cen PHM

S platností od 14.5.2022 se mění výše vyhlášených cen PHM používaných pro výpočet cestovních náhrad. Vyhláška .č 116/2022 Sb. tak reaguje na prudký růst cen.

Nové ceny PHM

 • Benzin 95 oktanů – 44,50,- Kč
 • Motorová nafta – 47,10,- Kč

Ke změně ceny za 1 kilowatthodinu došlo již v v březnu letošního roku a to na 6,- Kč.

Cena za benzin 98 oktanů se nemění a zůstává tedy 40,50,- Kč.

Odhlášky zaměstnanců od 1.4.2022

Od 1.4.2022 došlo ke změně pravidel a povinností při odhlášení zaměstnance na OSSZ.

Nově jsou součástí formuláře podávaného na OSSZ informace potřebné pro výpočet a přiznání podpory v nezaměstnanosti.

Dojde tak k částečnému snížení administrativní zátěže, OSSZ předá potřebné informace přímo Úřadu práce a není nutné vyplňovat druhý samostatný formulář, nicméně rozsah údajů je stejný .

Novela zákona sebou přináší i nové termíny a to povinnost podat odhlášku do 8 kalendářních dnů ode dne skončení zaměstnaní.

Pokud nebude tato povinnost splněna, může být uložena pokuta za nepodání odhlášky až ve výši 20 000,- Kč a za nesplnění oznamovací povinnosti až ve výši 100 000,- Kč


Za pozdní podaní nebo nepodání může být tedy uložena pokuta až ve výši 120 000,- Kč.

Proto je nezbytné informovat účetní a mzdové účtárny o ukončení pracovního poměru okamžitě.

Jen tak bude možné splnit veškeré legislativní požadavky a předejít tak pokutám.

Odpuštění záloh na silniční daň 2022

Vzhledem k mimořádným událostem vedoucím ke zvýšení cen paliv, ministr financí rozhodl o odpuštění záloh na silniční daň. Konkrétně se jedná o zálohy splatné v termínech 19.4., 15.7., 17.10. a 15.12. 2022. Zálohy jsou prominuty všem majitelům osobních automobilů, a dodávek do 12 tun. Stejně tak všem dopravcům.

Zálohy jsou odpuštěny všem poplatníkům bez rozdílu a bez nutnosti tuto skutečnost oznamovat správci daně.

Došlo pouze k prominutí záloh nikoli k dani samotné.

Současně se připravuje novela zákona o silniční dani. Ta by měla přinést značné zúžení okruhu plátců této daně. Nově by se silniční daň měla platit pouze za vozidla přesahující 12tun. Tato novela by měla platit již za zdaňovací období 2022.

Dotace z Národní plánu obnovy na výstavbu fotovoltaických systémů

MPO představilo dotační titul z Národního plánu obnovy na výstavbu FVE pro podnikatele.

Níže přinášíme základní podmínky a údaje.

 • Zahájení příjmu žádostí je 22.3. od 13:00, ukončení pak 30.6.2022.
 • Nejzazší datum realizace projektu je 30.11.2023
 • Podporována je výstavba FVE na podnikatelských budovách včetně přístřešku, obytné budovy, či budovy pro rodinnou rekreaci nejsou podporovány.
 • Instalovaný výkon od 1kWp do 1MWp
 • Akumulace energie bude podporována pouze jako součást výstavby FVE.
 • Indikátor je stanoven pouze jeden – zvýšení instalovaného výkonu FVE

Žadatel

 • Musí být podnikající osoba s přiděleným IČ
 • Musí vést účetnictví nebo rozšířenou daňovou evidence.
 • Musí mít před podáním žádosti zveřejněné skutečné majitele a závěrky. 

Způsobilé výdaje

 • Jsou náklady na instalaci a pořízení FVE včetně akumulace a dále projektová dokumentace.

Míra podpory

 • 35% pro FVE
 • 50% pro akumulaci, mimo území Prahy
 • 45% pro akumulaci na území Prahy
 • Míra podpory pro FVE s instalovaným výkonem od 1kWp do 100kWp bez bateriového úložiště:
  • y = -0,0404*x+29,04
   • x je instalovaný výkon FVE
   • y jsou maximální způsobilé výdaje na 1 kWp instalovaného výkonu
   • následně se tyto maximální náklady (y) vynásobí instalovaným výkonem FVE (x) a získáme maximální způsobilé výdaje
   • z nich následně můžeme žádat 35% na samotnou FVE
 •  Výpočet pro větší FVE je odlišný, stejně tak se odlišně počítá dotace na samotné bateriové úložiště.

Další podmínky

 • Žadatel musí mít vlastnická nebo jiná práva k objektu.
 • Doba udržitelnosti je 5 let.
 • Kapacita baterie nesmí překročit 1kWh/kWp instalovaného výkonu 

Dokumenty k žádosti

 • Příloha č. 1 Výzvy – posouzení shody parametrů FVE – musí být vypracována fyzickou osobou oprávněnou dle zvláštního předpisu
 • Smlouva o připojení výrobny elektřiny
 • Dokumenty k prokázání vlastnických nebo jiných práv k nemovitosti
 • Výpis údajů z evidence skutečného majitele

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

Školení interních auditorů

Zveme Vás na školení interních auditorů systémů řízení.
Proškolený interní auditor není jen podmínka normy, ale také Vám pomůže lépe řídit a udržovat zavedený sytém ve Vaší společnosti a pomůže tak dosáhnout lepších výsledků a výkonosti celé společnosti.
Pro co nejlépe připravený seminář si Vás dovolujeme požádat o vyplnění přiloženého dotazníku.

Termín školení 2.6.2022 od 9:00

Místo: Kampus Technické univerzity v Liberci, budova G

Obsah školení

 • Seznámení se základními požadavky normy ISO19011:2018
 • Kontext organizace – význam, požadavky, nástroje
 • Vedení organizace – odpovědnost managementu, zaměření na zákazníka
 • Řízení rizik
 • Politika a cíle, plánování
 • Podpora – řízení zdrojů, monitorování a měření, znalosti, kompetence, povědomí
 • Řízení provozu, komunikace, výroba a poskytování služeb
 • Externě poskytované procesy
 • Řízení neshodných výstupů
 • Hodnocení výkonnosti
 • Představení exkluzivních možností spolupráce TUL na projektech VaV a jiných.
 • Možnost exkurze do CXI TUL (Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace)

Konec školení mezi 14 a 15 hodinou, následně bude pro zájemce organizovaná prohlídka prostor CXI TUL.


Všichni účastnící školení obdrží písemný materiál k tématu a osvědčení o absolvování kurzu

Cena:

3 500,- Kč bez DPH,

3 000,- Kč bez DPH pro stávající klienty ACM Czech, s.r.o. nebo REGIOINFO, s.r.o.

V případě zájmu prosím uhraďte částku na účet: 78-6249440287/0100 a jako VS uveďte IČ Vaší společnosti a do zprávy pro příjemce jméno společnosti.

Ukončení Daňového portálu

Dne 28.2.2022 bude ukončen Daňový portál. Jeho ukončením dojde k ukončení služby daňové informační schránky. Dále již nebude možné vyplňovat elektronická podání pro Finanční správu (EPO)

Nově budou všechny tyto služby dostupné v modernizovaném prostředí na portálu MOJE daně. Ten je v provozu již února loňského roku.

Modernizovaný portál bude mimo jiné nabízet předvyplněné formuláře po přihlášení pomocí datové schránky nebo jiného nástroje (identita občana), možnost odeslat vybrané formuláře přímo z portálu bez nutnosti dalšího přihlašování.

Nový portál naleznete na drese https://adisspr.mfcr.cz/pmd/home

Nová služba ČSSZ – Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ

Česká Správa sociálního zabezpečení představila novou službu pro OSVČ, která nahrazuje každoroční inventuru pohledávek posílanou všem OSVČ.

Nová služba je dostupná pomocí ePortálu, kde OSVČ nalezne informace o stanovených zálohách na daný rok, zaplacených zálohách i dlužných částkách.

Součástí je i přímý odkaz na vyplnění Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za předcházející rok.

Přihlášení je možné pomocí datové schránky podnikající osoby, eIdentita občana nebo Bankovní identita.

Data, která ve službě naleznete, jsou aktualizována jednou měsíčně – k 5. dni daného měsíce.

Zároveň již nebude za rok 2021 zasílán OSVČ inventární přehled pohledávek.

Služba je dostupná na stránkách https://eportal.cssz.cz/web/portal po přihlášení.