Změny v Zákoníku práce platné od 1.10.2023

Od 1.10.2023 vstupují v platnost některé změny Zákoníku práce, většina jich však vstoupí v platnost až od nového roku. Níže naleznete souhrn aktuálních změn.

Informační povinnost zaměstnavatel

Nově má zaměstnavatel povinnost informovat zaměstnance do 7 dní (dříve 30) od nástupu do zaměstnání o povinnostech vyplýváních z pracovního poměru a to písemně.

DPP a DPČ

Nově musí mít určený rozvrh pracovního doby a zaměstnanec s ním musí být seznámen nejpozději 3 dny před začátkem první směny daného období. Je možné sjednat i kratší, či delší dobu.

Nově mají zaměstnanci pracující na DPP a DPČ nárok na příplatky za práci dle § 115-118 zákoníku práce.

Dále mají nárok na překážky v práci zaměstnance i zaměstnavatele.

Zaměstnanec, který vykonává práci pro jednoho zaměstnavatele po dobu delší než 180 dní v uplynulých 12 měsících, je oprávněn požádat o zaměstnání v pracovním poměru.  Zaměstnavatel je povinen do jednoho měsíce podat písemné stanovisko.

Doručování písemností zaměstnancům

V některých případech bude možné použit elektronické způsoby komunikace, a to i bez elektronického podpisu.

Práce na dálku – home office

Bude možná pouze po dohodě se zaměstnavatelem.

Tato dohoda musí být písemná.

Nově bude možné home office nařídit, ale pouze pokud půjde o opatření stanovené orgánu veřejně moci.

Zaměstnanec má právo na náhradu nákladů, ty mohou být uhrazeny na základě prokázaných nákladů, nebo paušální částkou. Paušální částka přísluší za každou započatou hodinu práce na dálku a pro rok 2023 je stanovena na 4,60.- Kč za hodinu.

Náhrada do vyhlášené výše není součástí mzdy, jedná se o nezdanitelný příjem. Pokud se zaměstnavatele rozhodne poskytovat vyšší náhradu, tento rozdíl již je součástí mzdy a podléhá zdanění.